Regulament CL

R E G U L A M E N T
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI
HANESTI

CAPITOLUL I
SECŢIUNEA I
Dispoziţii generale

Art.1.Consiliul local Hanesti este compus din consilieri aleşi prin vot universal, egal , direct, secret şi liber exprimat,conform legii,pe listele partidelor politice şi dintre candidaţii independenţi,având în componenţa sa un număr de 11 consilieri.
Art.2.Organizarea şi funcţionarea Consiliului local are la bază:
-Constituţia României-art.120(I)
-Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,cu modificările şi completările ulterioare,inclusiv Legea 286/ 06.07.2006.
-Legea nr.67/2004 privind alegerile locale.
-Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
Art.3.Structura politică a Consiliului Local comunal ,ales la1 iunie 2008,este următoarea:
* 7 consilieri aparţin Partidului Democrat-Liberal
3 consilieri aparţin Partidului Social Democrat
1 consilier aparţine Partidului România Mare

SECŢIUNEA II
Constituirea Consiliului Local comunal

ŞEDINŢA DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL

Art.4. (1)Conform prevederilor legii,constituirea Consiliului Local se face în termen de 25 de zile de la data desfăşurării alegerilor. Convocarea consilierilor locali aleşi şi validaţi se face de către prefect în termen de 5 zile de la pronunţarea hotărârii de validare de către instanţă.
(2).Şedinţa de constituire este deschisă de către prefect sau împuternicitul acestuia
(3)Şedinţa de constituire este condusă de cel mai vârstnic consilier, ajutat de doi consilieri dintre cei mai tineri.
Art.5.(1).Ordinea de zi a şedinţei de constituire este următoarea:
I-Prezentarea validării mandatelor consilierilor aleşi.
II-Depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate.
III-Prezentarea validării alegerii primarului şi depunerea jurământului de către acesta
IV-Alegerea viceprimarului.
V-Stabilirea numărului,domeniilor de activitate şi componenţa nominală acomisiilor de specialitate ale consiliului local.
(2).Ordinea de zi se supune aprobării consilierilor prezenţi.
(3).Dacă din diferite motive,lucrările şedinţei se întrerup înainte de a fi declarat constituit consiliul local comunal va fi convocată ,de către prefect,o nouă şedinţă.
Art.6.Hotărârea privind validarea sau invalidarea mandatelor de consilier poate fi atacată de cei interesaţi,la instanţa de contencios administrativ,în termen de 5 zile de la adoptare,
sau de la comunicare în cazul celor absenţi de la şedinţă.
Art.7.(1).După validarea mandatelor a cel puţin 2/3 din numărul de consilieri stabilit potrivit legii se procedează la depunerea următorului jurământ : « Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea,pentru binele locuitorilor comunei Ungureni.Aşa să-mi ajute Dumnezeu !».
(2).Procedura de depunere a jurământului este următoarea:
-Secretarul comunei va da citire jurământului după care consilierii validaţi se vor prezenta,în ordine alfabetică,în faţa unei mese special amenajate,pe care se află Constituţia şi Biblia.Consilierul va pune mâna stângă pe Constituţie cât şi,dacă este cazul,pe Biblie,va pronunţa cuvântul « Jur » după care va semna jurământul de credinţă,care va fi imprimat pe un formular special.
(3).Jurământul poate fi depus şi fără formulă religioasă .
(4).Jurământul se semnează în două exemplare.Un exemplar se păstreză la dosarul de validare iar celălalt se înmânează consilierului.
(5).Consilierul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.
Art.8.După depunerea jurământului,de către cel puţin 2/3 dintre consilieri,preşedin- tele de vârstă declară legal constituit consiliul local.Declararea consiliului local ca legal constituit se constată prin Hotărârea nr.1.
Art. 9. – (1) După declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de primar.
(2) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.
(3) Legitimaţia şi însemnul se pot păstra de către consilierii locali, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.
Art.10.(1)După declararea consiliului local ca legal constituit,acesta alege dintre membrii săi, prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie,un preşedinte de sedinţă,pe o perioadă de cel mult 3 luni. Acelaşi consilier poate fi ales preşedinte de şedinţă de cel mult de două ori pe durata unui mandat.Mandatele de preşedinte de şedinţă nu pot fi consecutive.
(2).După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.
(3).Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în Hotărârea nr.2.
(4).Hotărârile nr.1-2 se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei doi asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar.Aceste hotărâri au caracter constatator.Ele nu produc efecte juridice,neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie.
Art. 11. – (1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.
(2) Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;
e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
g) punerea sub interdicţie judecătorească;
h) pierderea drepturilor electorale;
i) deces.
(2 !) mandatul de consilier se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv.
(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, prin hotărâre, la propunerea primarului sau a oricărui consilier.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.
Art. 12. – Consilierul local poate demisiona, anunţând în scris preşedintele de şedinţă, care ia act de aceasta. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant.
Art. 13. – (1) Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.
(2) Prevederile art. 16 alin. (2) lit. f)-h) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.
Art. 14. – (1) În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.
(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei. Referatul va fi însoţit de actele justificative.

CAPITOLUL II

Organizarea consiliului

SECŢIUNEA 1
Preşedintele de şedinţă

Art.15.-(1)Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale :
a)conduce şedinţele consiliului local ;
b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării,cu precizarea voturilor pentru,contra şi a abţinerilor ;
c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local,chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora,precum şi procesul-verbal ;
d) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;
e) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului ;
f) aplică,dacă este cazul,sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.
(2).Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege,de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local.

SECŢIUNEA II
Exercitarea mandatului de către viceprimar şi de către delegatul sătesc

Art.16.(1).Potrivit art.68(3) din Legea administraţiei publice locale rezultatul validării primarului se prezintă în şedinţa de constituire a consiliului local comunal sau,după caz,într-o şedinţă extraordinară,de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei.
(2).După prezentarea validării,primarul depune în faţa consiliului local jurământul prevăzut la art.34(1)din Legea nr.215/2001.
(3).În cazul în care primarul refuză depunerea jurământului este considerat demisionat de drept.
Art.17.(1)Comuna are un viceprimar ales cu votul majorităţii consilierilor în funcţie,
pe durata mandatului consiliului local.El îşi păstreză calitatea de consilier fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.
(2).Propunerea pentru viceprimar poate fi făcută de către consilieri sau de către primar,iar votul este secret,exprimat pe buletinul de vot,după modalitatea stabilită de către consiliu.
(3).În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu a întrunit votul majorităţii consilierilor în funcţie,se organizează un al doilea tur de scrutin în aceeaşi şedinţă la care participă candidaţii clasaţi pe primele două locuri.Va fi declarat ales viceprimar candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi.
(4).Dacă viceprimarul nu va fi ales nici la al doilea tur de scrutin se va repeta votul,ori se va amâna pentru şedinţa următoare,aşa cum va hotărî consiliul local.
Art.18. Alegerea viceprimarului va fi consemnată în Hotărârea nr.3 a consiliului local.
Art.19.(1)Mandatul viceprimarului are o durată de 4 ani şi expiră odată cu mandatul consiliului local,fără vreo altă formalitate.
(2) Mandatul de viceprimar, poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie, în condiţiile Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 20. – Delegatul sătesc îşi exercită mandatul de la data alegerii sale, în condiţiile Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Expirarea mandatului delegatului sătesc are loc o dată cu alegerea unui alt delegat sătesc, precum şi în cazurile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a), b) şi e)-i). Adunarea sătească poate hotărî oricând eliberarea din funcţie a delegatului sătesc şi alegerea unei alte persoane în această funcţie.

SECŢIUNEA a III-a

ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE

Art.21. (1).După constituire,consiliul local îşi organizează comisii de specialitate în principalele domenii de activitate.
(2). Numărul comisiilor şi domeniile de activitate în care acţionează,numărul de membri,care trebuie să fie întotdeauna în număr impar se stabilesc în şedinţa de constituire a consiliului local,avându-se în vedere atribuţiile acestuia şi numărul de consilieri,astfel ca o comisie să aibă cel puţin 3 consilieri.
(3).În funcţie de necesităţi,consiliul local va putea modifica numărul,denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate.
(4).Fiecare consilier poate face parte din 1-3 comisii de specialitate,avându-se în vedere, de regulă,pregătirea profesională a consilierului .
Art.22.Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun,câte un preşedinte şi un secretar.
Art.23. (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
a)analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
b)se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
c)întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.
(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.
Art. 24. – (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;
b) convoacă şedinţele comisiei;
c) conduce şedinţele comisiei;
d) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;
e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
f) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.
(2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.
Art.25. – (1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;
c) asigură redactarea avizelor şi proceselor-verbale etc.
(2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.
Art. 26. – (1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte.
(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.
(4) În caz de absenţă la şedinţa comisiei de bază consilierului în cauză nu i se acordă indemnizaţie de şedinţă.
Art.27. – Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă, înaintea şedinţelor consiliului, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.
Art.28. – (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator.
(2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.
(3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.
(4) Avizul întocmit potrivit alin. (2) şi (3) se prezintă secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri, o dată cu ordinea de zi.
Art. 29. – Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia.
Art. 30. – (1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.
(2) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.
Art. 31. – Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.
Art. 32. – Activitatea comisiilor de specialitate poate fi verificată printr-o anchetă hotărâtă de consiliul local, la cererea a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
Art. 33. – (1) Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.
(2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.
(3) Comisia de anchetă va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de aceasta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.
Art. 34. – Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin Hotărârea nr. 4 a consiliului local.
Art. 35. – (1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului de către preşedintele de şedinţă se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul desemnat de preşedintele judecătoriei care a validat mandatul prezintă în faţa consiliului hotărârea de validare.
(2) După prezentarea hotărârii de validare primarul va depune jurământul prevăzut la alin. (1) al art. 12, folosindu-se procedura stabilită în acelaşi text.
Art. 36. – (1) După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.
(2) Primarul va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct, separat de cel al preşedintelui de şedinţă.
(3) Dacă la lucrările consiliului participă şi prefectul sau reprezentantul său, aceştia vor ocupa, de asemenea, un loc distinct, separat de cel al preşedintelui de şedinţă.
Art. 37. – Primarul participă la şedinţele consiliului şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de şedinţă.
Art. 38. – (1) Secretarul comunei, participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului. Secretarului îi revin următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local:
a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie;
b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
c) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;
e) informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
f) asigură întocmirea stenogramei sau a procesului-verbal, pune la dispoziţie consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiată a şedinţei anterioare, asupra conţinutului cărora solicită acordul consiliului;
g) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
h) urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art. 47 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
i) prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;
j) contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;
k) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
l) acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Asemenea obligaţii revin şi aparatului propriu al consiliului local.
(2) Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

CAPITOLUL III
Funcţionarea consiliului local

SECŢIUNEA 1
Desfăşurarea şedinţelor

Art. 39. – (1) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte
ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor care se află sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinţă locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(1 !) Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie.
(1 !)Absenţa de la şedinţa consiliului local este motivată în următoarele situaţii :
– caz de boală justificat
– plecat din localitate
– probleme familiale deosebite.

(2) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.
(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului la propunerea celui care, în condiţiile art.40 din L 215, a cerut întrunirea consiliului .
(3. !) În cazul neaprobării ordinei de zi se nu se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor locali pentru şedinţa respectivă.
(4) Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul unităţii administrativ-teritoriale, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie.
Art. 40. – (1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretar.
(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice acest lucru primarului, preşedintelui de şedinţă sau secretarului.
Art. 41. – Delegaţii săteşti vor fi invitaţi în mod obligatoriu la şedinţele consiliului în care se discută aspecte ce interesează satul respectiv. Delegatul sătesc va fi ascultat asupra problemei discutate şi va vota. Votul său are caracter consultativ.
Art. 42. – (1) Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul.
(2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin. (1) se trece la dezbateri.
(3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.
Art. 43. – (1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.
Art. 44. – Preşedintele de şedinţă sau preşedintele oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor.
Art. 45. – Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
Art. 46. – În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de Statutul aleşilor locali în competenţa sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.
Art. 47. – Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat textul iniţiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

SECŢIUNEA a 2-a
Elaborarea proiectelor de hotărâri

Art. 48. – (1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului, consilierilor,viceprimarului şi oricărui cetăţean.
(2) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.
Art. 49. – (1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului.
(2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţă consilierilor de îndată, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi depune amendamente.
(3) Operaţiunile prevăzute la alin. (2) se realizează prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.
Art. 50. – (1) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul.
(2) O dată cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data de depunere a raportului şi a avizului, avându-se grijă ca raportul să poată fi trimis şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.
(3) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor.
Art. 51. – (1) După examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.
(2) Avizul se transmite secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilieri, cel mai târziu o dată cu invitaţia pentru şedinţă.
Art. 52. – Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară a acestuia.

SECŢIUNEA a 3-a
Procedura de vot

Art. 53. – (1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
(3) Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită modalitate.
Art. 54. – (1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor “pentru” şi “contra”. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, în ordinea alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul “pentru” sau “contra”, în funcţie de opţiunea sa.
(2) După epuizarea listei votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.
Art. 55. – (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele “da” sau “nu”.
(3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (2).
Art. 56. – (1) Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.
(2) Abţinerile se contabilizează la voturile “contra”.
(3) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestuia.
Art. 57. – Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.
Art. 58. – Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.
Art. 59. – (1) Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta îşi va organiza un aparat permanent de lucru, format din 2 persoane dintre care, în mod obligatoriu, cel puţin una va avea pregătire juridică.
(2) Aparatul permanent de lucru se organizează potrivit unei organigrame şi unui stat de funcţii proprii, aprobate de consiliul local, la propunerea preşedintelui de şedinţă.
Art. 60. – Încadrarea personalului din aparatul permanent de lucru se face pe bază de concurs sau examen, organizat în condiţiile legii. Comisia de concurs se constituie prin hotărârea consiliului local, acesta urmând să facă şi încadrarea persoanelor care au câştigat concursul.
Art. 61. – Salarizarea personalului din aparatul permanent se face potrivit anexei nr. II la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2006 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, iar cheltuielile aferente se suportă din bugetul local.
Art. 62. – (1) Dacă nu este posibilă angajarea în aparatul permanent de lucru a unui specialist cu pregătire juridică, consiliul local poate hotărî ca apărarea intereselor sale în faţa instanţelor de judecată să se facă de un apărător ales, cheltuielile urmând să fie suportate din bugetul local.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) împuternicirea se semnează de preşedintele de şedinţă.
Art. 63. – (1) Posturile din aparatul permanent de lucru al consiliului local nu se includ în numărul maxim de posturi stabilit potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice.
(2) Personalului din aparatul permanent al consiliului local nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare.
(3) Personalul din aparatul permanent colaborează cu secretarul unităţii administrativ-teritoriale la pregătirea şedinţelor consiliului, asigurarea documentării şi informării consilierilor, întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror alte materiale.

SECŢIUNEA a 4-a
Semnarea,comunicarea şi aplicarea hotărârilor

Art.64.Hotărârile adoptate de consiliul local vor fi finalizate de secretarul comunei,prin introducerea în conţinutul lor a modificărilor şi completărilor stabilite ca efect al votului.Ele vor fi contrasemnate de secretar şi prezentate preşedintelui care a condus şedinţa,pentru a fi semnate în cel mult 4 zile de la data şedinţei.
Art.65.După semnare, fiecare hotărâre va fi înregistrată în registrul de înregistrare, începând cu numărul 1,în fiecare an,în ordinea adoptării.
Art.66.Secretarul comunei va comunica şi înainta primarului şi prefectului de îndată,dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârile adoptate de consiliul local,luând măsuri pentru aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor de interes general,aşa cum se prevede Legea administraţiei publice locale.
Art.67.Hotărârile adoptate de consiliul local fără avizul şi contrasemnătura secretarului comunei,vor fi înaintate prefectului judeţului,în cel mult 3 zile de la adoptare.
Art.68.Hotărârile cu caracter general precum şi cele privind bugetul şi stabilirea de taxe şi tarife vor fi communicate tuturor autorităţilor locale şi aduse la cunoştinţă publică,prin orice mijloace de publicitate.
Art.69.Hotărârile cu caracter normativ vor fi aduse la cunoştinţă publică numai după expirarea termenului de 30 de zile,în care prefectul poate să le atace la instanţa de contencios administrativ,iar dacă au fost atacate,numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de respingere a acţiunii prefectului.
Art.70.La dosarele cu lucrările şedinţelor consiliului local se vor depune copii ale hotărârilor adoptate,iar originalele se vor păstra la secretarul comunei,într-un dosar special.
Art.71.(1).Secretarul comunei va conduce un registru scadenţar pentru urmărirea modului de îndeplinire a sarcinilor ce rezultă din hotărârile normative ale consiliului local,care va avea următoarele rubrici:
nr.curent
nr. şi data hotărârii
titlul hotărârii
conţinutul (în rezumat) al sarcinii (măsurii) stabilite
termenul de îndeplinire
modul de îndeplinire.
(2).Datele necesare completării la zi a registrului scadenţar cu privire la stadiul îndeplinirii sarcinilor din hotărârile consiliului local vor fi cerute, în scris,de la cei vizaţi prin hotărârile respective.

CAPITOLUL IV
Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali

Art. 72. – (1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi şefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local.
(2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.
(3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.
Art. 73. – Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.
Art. 74. – (1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul vizat este obligat să i le furnizeze la termenul stabilit.
(2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.
Art. 75. – (1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(2) Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.

CAPITOLUL V
Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier

SECŢIUNEA 1

Drepturile aleşilor locali
Art. 76. – (1) Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de legea penală.
(2) De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei – soţ, soţie şi copii – în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.
Art. 77. – Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.
Art. 78. – (1) Pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă.
(2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 5% din indemnizaţia lunară a primarului.
(3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin. (2), este de o şedinţă ordinară de consiliu şi 2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.
(4) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2)-(3) se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local.
(5) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor(diurnă, transport, masă, cazare) pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condiţiile legii.
(6) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi delegatului sătesc.
Art. 79. – (1) Primarul şi viceprimarul beneficiază de concedii de odihnă, concedii medicale, concedii fără plată, precum şi de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.
(2) Pentru a beneficia de concediu fără plată sau de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, primarul are obligaţia de a informa, în prealabil, consiliul local, indicând durata acestora şi perioada în care vor avea loc. În cazuri de urgenţă, informarea se va face în prima şedinţă de consiliu, organizată după terminarea concediului.
(3) Concediile fără plată sau pentru evenimente familiale deosebite, precum şi durata acestora, în cazul viceprimarului se aprobă de către primar.
Art. 80. – Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfăşoară şedinţa consiliului local sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului.
Art. 81. – (1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.
Art. 82. – (1) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte în limita a maximum 30 de zile de la data încheierii misiunii, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate.
(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), aleşii locali vor suporta cheltuielile deplasării.

SECŢIUNEA A II A

Obligaţiile aleşilor locali

Art. 83. – Aleşii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.
Art. 84. – Consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
Art. 85. – Aleşii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.
Art. 86. – Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.
Art. 87. – Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
Art. 88. – (1) Aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală.
(2) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.
(3) Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului comunei.
Art. 89. – Aleşii locali au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare organizate în acest scop de instituţiile abilitate.
Art. 90. – (1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situaţiile prevăzute în regulamentul de funcţionare.
(2) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum şi în alte cazuri stabilite prin regulamentul de funcţionare a consiliului.
Art. 91. – Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private.

SECŢIUNEA A III A

Răspunderea aleşilor locali

Art. 92. – Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
Art. 93. – (1) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.
(2) În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia.
Art. 94. – (1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006 şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de şedinţă;
e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e) şi f) de către consiliu, prin hotărâre.
(3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.
Art. 95. – La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.
Art. 96. – (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine.
(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.
Art. 97. – (1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.
(2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.
Art. 98. – În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.
Art. 99. – (1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.
Art. 100. – Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.
Art. 101. – Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.
Art. 102. – În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţie preşedintelui.
Art. 103. – (1) Sancţiunile prevăzute la art. 99. alin. (1) lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
(2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru.
Art. 104. – Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 99 alin. (1) lit. a)-d).
Art. 105. – (1) Pentru abateri grave şi repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanei în cauză se pot aplica următoarele sancţiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;
d) eliberarea din funcţie.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică, prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţă consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.
(3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, iar în cazul sancţiunilor prevăzute la lit. c) şi d), cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
(4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) poate fi făcută numai dacă se face dovada că viceprimarul a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale Consiliului local sau ale locuitorilor comunei.
(5) La eliberarea din funcţie se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 286/2006.
Art. 106. – Împotriva sancţiunii prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. c) şi d) viceprimarul se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

SECŢIUNEA A IV A

Registrul de interese

Art. 107. – (1) Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere, depusă în dublu exemplar la secretarul comunei.
(2) Un exemplar al declaraţiei privind interesele personale se păstrează de către secretar într-un dosar special, denumit registru de interese.
(3) Al doilea exemplar al declaraţiei de interese se transmite la secretarul general al prefecturii, care le va păstra într-un dosar special, denumit registru general de interese.
(4) Declaraţia de interese se va completa conform prevederilor art.76 din Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
Art. 108. – Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;
c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri;
d) o altă autoritate din care fac parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.
Art. 109. – (1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.
(3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.
Art. 110. – Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Art. 111. – (1) Declaraţia privind interesele personale se depune în termen de 15 zile de la data declarării consiliului ca legal constituit.
– (2) Aleşii locali au obligaţia să reactualizeze declaraţia privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificări semnificative faţă de declaraţia anterioară.
(3) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va transmite secretarului general al prefecturii, până la data de 1 martie a fiecărui an, un exemplar al declaraţiilor reactualizate.
Art. 112. – Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 109 sunt nule de drept, potrivit dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 113. – (1) Nerespectarea declaraţiei privind interesele personale în termenul prevăzut la art. 116 atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declaraţiei.
(2) Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.
(3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local.
Art. 114. – Fapta aleşilor locali de a face declaraţii privind interesele personale, care nu corespund adevărului, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

DISPOZIŢII FINALE

Art. 115. – Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul regulament.
Art.116.Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării de către consiliul local,cu votul a cel puţin 2/3 din rândul membrilor săi.Modificările şi completările se pot face cu acelaşi număr de voturi.