Regulamentul primariei

R E G U L A M E N T   I N T E R N

(elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003– Codul Muncii)

Di s p o z i t i i g e n e r a l e:

Munca si protectia sociala a muncii constituie drepturi consfintite prin Constitutia Romaniei. Astfel dispozitiile constitutonale (art.41) prevad “Dreptul la munca nu poate fi îngradit. Alegerea profesiei, a meseriei sau ocupatiei, precum si a locului de munca este libera.”
Masurile de protectie privesc securitatea si igiena muncii, regimul de lucru al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repaosul saptamânal, concediu de odihna platit, prestarea muncii în conditii grele, precum si alte situatii specifice.
Constitutia interzice munca fortata si consacra dreptul la greva al salariatilor pentru apararea intereselor profesionale, economice si sociale.
Conform Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale ”Administratia publica în unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor în solutionarea problemelor locale de interes deosebit”.
Autonomia locala priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor care, potrivit legii, apartin autoritatilor locale.

C U P R I N S:

Dispozitii generale

Capitolul 1. Protectia, igiena si securitatea în munca.

Capitolul 2. Selectia si încadrarea în munca a salariatilor.
Salarizarea.Timpul de munca, timpul de odihna

Capitolul 3. Drepturile si obligatiile primarului comunei Hanesti si ale salariatilor.

Capitolul 4. Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor
individuale ale salariatilor.

Capitolul 5. Norme de conduita morala si profesionala.
Disciplina muncii.

Capitolul 6. Abateri disciplinare si sanctiuni aplicabile

Capitolul 7. Reguli referitoare la procedura disciplinara.

Capitolul 8. Dispozitii finale.

Capitolul 1
Protectia, igiena si securitatea în munca a salariatilor.

Art.1
Consiliul local, ca autoritate deliberativa si primarul, ca autoritate executiva se obliga, prin masurile pe care le dispun, sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor în toate aspectele legate de munca, fara a crea salariatilor obligatii financiare.
a) angajatorul va asigura conditiile necesare ca sarcinile de munca si activitatile corespunzatoare sa fie organizate astfel încât exigentele profesionale sa corespunda capacitatii fizice, fiziologice si psihologice ale salariatilor, iar solicitarea profesionala sa fie în limitele normale.
Periodic se face o verificare a aptitudinilor profesionale si personale ale salariatilor cu functii de decizie cu atributii în interpretarea legilor în domeniul lor de activitate, cu atributii privind relatiile cu cetatenii, (inclusiv examen psihologic).
b) pentru asigurarea securitatii si sanatatii în munca a salariatelor gravide si/sau mame lauze sau care alapteaza, angajatorul asigura conditiile necesare transpunerii în fapte a masurilor privind igiena, protectia sanatatii si securitatea în munca a acestora în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca.
Art. 2
(1) Dispozitiile referitoare la securitatea si sanatatea în munca se completeaza cu dispozitiile legii speciale, ale contractului colectiv de munca, precum si cu normele si normativele de protectie a muncii.
(2) Masuri necesare pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale de informare si pregatire, precum si pentru punerea în aplicare a organizarii protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia se iau, pe baza normelor si normativelor de protectie a muncii. (Fiecare compartiment de munca va avea afisate la vedere reguli ce trebuie respectate privind securitatea si sanatatea în munca, reguli stabilite în functie de specificul activitatii fiecarui compartiment de munca.)
Art. 3
Instruirea salariatilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca se face la angajare, periodic (de catre seful compartimentului de munca) si la schimbarea locului de munca (de catre seful compartimentului de munca unde salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea).
Art. 4
Salariatii sunt obligati sa-si însuseasca si sa respecte normele de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor, sa acorde primul ajutor în caz de accidente de munca, celor accidentati.
Art. 5
(1) Încalcarea dispozitiilor legale privitoare la prevenirea si stingerea incendiilor atrag raspunderea disciplinara, administrativa, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, potrivit legii.
Art.5¹ Nerespectarea regulilor si masurilor stabilite privind sanatatea si securitatea în munca, inclusiv neluarea masurilor si neaducerea la cunostinta salariatilor a acestora de catre salariatii cu atributii în acest sens constituie abatere si se sanctioneaza disciplinar, patrimonial, contraventional sau penal, dupa caz.
Art.5² Angajatorul asigura masurile necesare cu privire la respectarea dispozitiilor cuprinse în Legea nr. 571/14.12.2004, privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza încalcari ale legii.

Capitolul 2. Selectia si încadrarea în munca a salariatilor.
Salarizarea. Timpul de munca, timpul de odihna.

Art. 6
Încadrarea în munca a salariatilor în Primaria Comunei Hanesti se face în conditiile legii, în limita posturilor vacante. Data si locul de desfasurare a concursului, precum si conditiile stabilite pentru înscriere vor fi anuntate în mass-media locala, cu 15-30 de zile înainte de data desfasurarii lui.
Art. 7
În cadrul relatiilor de munca din Primaria Comunei Hanesti functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti angajatii. Orice discriminare directa sau indirecta fata de angajati, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vârsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiara, apartenenta sau activitate sindicala, este interzisa.
Hartuirea sexuala, asa cum este definita de lege, este considerata ca fiind abatere disciplinara si sanctionata conform art.264 din Codul muncii.
Art. 8
(1) Salariatii Primariei Comunei Hanesti beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii pe care o desfasoara, de protectie sociala, de securitate si sanatate în munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei lor fara nici o discriminare.
(2) Salariatilor Primariei Comunei Hanesti le sunt recunoscute dreptul la plata egala pentru munca egala, dreptul la negocieri colective si individuale, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, dreptul la protectie împotriva concedierii ilegale.
Art. 9
Relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei credinte.
Art. 10
(1) Prevederile Regulamentului Intern sunt obligatorii atât pentru primar, cât si pentru salariatii Primariei Comunei Hanesti.
Art. 11
(1) La angajare se încheie contractul individual de munca (actul administrativ de numire) între primar ca reprezentant al Primariei si salariat, în baza caruia se presteaza munca în schimbul salariului cuvenit, potrivit legii.
(2) Clauzele contractului individual de munca (raportului de serviciu) nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivel minim stabilit prin acte normative. Contractul individual de munca se încheie dupa informarea prealabila a persoanei care solicita angajarea cu privire la clauzele generale care vor fi înscrise în el.
Art. 12
Contractul individual de munca (raportul de serviciu) se încheie (se exercita) pe durata nedeterminata sau în unele cazuri expres prevazute de lege, pe durata determinata (art.12,alin (1)).
Art. 13
(1)Programul de lucru al salariatilor se stabileste în contractul colectiv de munca, în functie de specificul si modul organizare a activitatii compartimentelor de munca. Timpul de munca pe care trebuie sa-l presteze fiecare angajat este cel prevazut de lege. Programul de lucru al salariatilor Primariei se afiseaza la sediul institutiei.
(2) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamâna, inclusiv orele suplimentare.
(3) Pentru salariatii din compartimentele de munca în care munca se efectueaza în schimburi, durata timpului de munca va putea fi prelungita peste 8 ore pe zi si peste 48 de ore pe saptamâna, cu conditia ca media orelor de munca efectuate într-o perioada de maximum 3 saptamâni sa nu depaseasca 8 ore pe zi sau 48 de ore pe saptamâna.
(4) Sefii compartimentelor de munca completeaza lunar foile colective de prezenta în care înscriu timpul efectiv lucrat (conform programului de lucru aprobat) si timpul nelucrat (pe cauze: maternitate, concediu de odihna, concediu medical, concediu pentru evenimente deosebite, învoiri, delegatii, absente nemotivate etc.) de catre fiecare salariat.
(5) Foile colective de prezenta se predau în data de 1 ale fiecarei luni calendaristice, pentru luna anterioara, la secratarul comunei.
(6) Foile colective de prezenta constituie documentele primare care stau la baza determinarii si stabilirii drepturilor salariale ale salariatilor pentru munca prestata.
Art. 14
Având în vedere ca durata zilnica a timpului de munca este de 8 ore (pentru persoanele cu vârsta mai mica de 18 ani este de 6 ore), salariatii au dreptul la o pauza de masa de 30 minute, care nu este inclusa în timpul de munca.
Art. 15
Între 2 zile de munca fiecarui salariat i se asigura un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive, iar saptamânal – 2 zile consecutiv (sâmbata si duminica ori în alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca pentru salariatii din compartimentele de munca care, prin specificul sarcinilor pe care le au, desfasoara activitate in zilele de sambata si duminica, cu acordarea sporurilor prevazute de lege).
Art. 16
(1) Primarul în calitate de reprezentant legal al Primariei, asigura pentru toti salariatii zile libere în sarbatorile legale stabilite prin lege.
(2) Pentru compartimentele în care activitatea prin specificul sau nu poate fi întrerupta, salariatior li se asigura timp liber în urmatoarele 30 de zile, cu conditia sa fi muncit în zilele stabilite prin lege a fi libere. Daca din motive justificate nu se pot acorda zile libere pentru munca prestata în zilele de sarbatori legale, salariatii beneficiaza de un spor la salariu .
Art. 17
(1) Fiecare salariat are deptul la concediu de odihna conform legii, drept care nu poate face obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari. Durata concediului de odihna este prevazut de lege .
(2) Concediul de odihna se efectueaza în fiecare an si este obligatoriu. Efectuarea concediului de odihna se realizeaza pe baza programarii colective sau individuale, stabilite de primar .
(3) Compensarea în bani a concediului de odihna este permisa numai în cazul încetarii contractului individual de munca (raportului de serviciu).
(4) Pentru perioada concediului de odihna salariatii au dreptul la indemnizatia de concediu stabilita conform legii.
(5) În cazurile expres prevazute de lege concediul de odihna poate fi întrerupt la cererea salariatului (pentru motive obiective) sau prin dispozitia primarului, în caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca.
Art. 18
(1) Salariatii beneficiaza de concedii platite pentru evenimente familiale deosebite sau de concedii fara plata, durata acestora fiind decisa de catre primarul comunei Hanesti.
(2) Salariatii au dreptul la concediul (platit sau neplatit) pentru formare profesionala, cu specificatia ca acestia au obligatia sa lucreze in respectiva institutie publica o perioada de 5 ani dupa terminarea cursurilor, nerespectarea acestei clauze ducand la plata de catre angajat a cursurilor.

Capitolul 3. Drepturile si obligatiile primarului comunei
Hanesti si ale salariatilor .

Art. 19
(1) În cadrul Contractului Colectiv de Munca prevazute drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre cele doua parti contractante, prin negociere, aceste clauze regasindu-se în contractul individual de munca.
(2) Salariatii nu pot renunta la drepturile prevazute de lege.
Art. 20
(1) Salariatii au în principal urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamânal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la demnitate în munca;
f) dreptul la securitate si sanatate în munca;
g) dreptul la acces la formare profesionala;
h) dreptul la informare si consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si ale mediului de munca;
j) dreptul la protectie în caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectiva si individuala;
l) dreptul de a participa la actiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.
n) angajatii au dreptul ca, în cazul în care se considera discriminati pe baza criteriului de sex, sa formuleze sesizari/reclamatii catre angajator sau împotriva lui, daca acesta este direct implicat si sa solicite sprijinul organizatiei sindicale sau al reprezentantilor salariatilor din primarie pentru rezolvarea situatiei la locul de munca.
(2) Salariatilor le revin, în principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau dupa caz, de a îndeplini atributiile ce îi revin conform fisei postului si a celor trasate prin dispozitii, note interne sau verbal de catre seful institutiei;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in Regulamentul intern aplicabil, precum si în contractul individual de munca;
d) obligatia de fidelitate fata de Primaria Comunei Hanestii în executarea atributiilor de serviciu;
e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii în unitate;
f) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
g)obligatia de a respecta legislatia in vigoare.
h)in situatia in care primesc cereri, petitii , acte , documente de la cetateni, angajatii sunt obligati sa le inregistreze in registratura primariei ;
i) obligatia de a da dovada de loialitate fata de interesele institutiei.
În vederea asigurarii cresterii calitatii serviciului public, pentru o buna administrare în realizarea interesului public, precum si pentru eliminarea birocratiei si a faptelor de coruptie din administratia publica locala – salariatii aparatului de specialitate al primarului Comunei Hanesti, se obliga sa cunoasca si sa respecte prevederile Legii 215/2001 cu modificarile ulterioare, Legii 53/2003, Codului de conduita profesionala a functionarilor publici asa cum a fost aprobat prin Legea nr.7/18.02.2004 precum si a Codului de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice aprobat prin Legea nr. 477/08.11.2004. Nerespectarea acestei clauze atrage raspunderea disciplinara, patrimoniala, contraventionala sau penala, dupa caz, conform legilor în vigoare, a salariatilor care se fac vinovati de încalcarea prevederilor Codului de conduita profesionala a functionarilor publici si personalului contractual.
Art. 21
(1) Primarul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a)sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
b)sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat in conditiile legii;
c)sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat sub rezerva legalitatii lor;
d)sa exercite controlul asupra seriozitatii si modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
e)sa constate savârsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legilor in vigoare .
(2) Primarului ii revine, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea sarcinilor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege si din contractele individuale de munca;
d) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a institutiei;
e) sa se consulte cu sindicatul in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;
g) sa infiinteze registru general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;
h) sa elibereze la cerere toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
f)sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.
are obligatia de a promova si sustine participarea echilibrata a femeilor si barbatilor la conducere si decizie;
primarul comunei Hanesti prin aparatul de specialitate pa care îl conduce asigura accesul la informatiile din sfera de activitate a primariei, în limitele legii, solicitantilor, femei sau barbati, fara discriminare.
Art. 22
Modificarea contractului individual de munca sau a raportului de serviciu se poate face cu acordul partilor. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca sau a raportului de serviciu este posibil numai in cazurile si in conditiile stabilite prin clauzele acestora conform Codului muncii si Legii nr.188/1999,republicata.
Art. 23
Contractul individual de munca sau raportul de serviciu poate înceta de drept ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea sau ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si conditiile limitativ prevazute de lege.
Art. 24
Demisia angajatului se poate face numai prin notificare scrisa, dupa implinirea unui termen de preaviz (max.15 zile calendaristice pentru salariatii cu functii de executie, respectiv 30 de zile calendaristice pentru salariatii care ocupa functii de conducere).
Art. 25
(1)Primarul asigura accesul periodic al salariatilor la formarea profesionala.
(2) Modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata formarii profesionale pecum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de munca sau rapoartele de serviciu întocmite conform legii.
Art. 26
(1) Primarul ca reprezentant legal al Primariei recunoaste exercitiul sindical al tuturor salariatilor, cu respectarea drepturilor si libertatilor garantate prin Constitutie si cu dispozitiile Codului muncii si a Legii nr. 188/1999, modificata si completata.
Art. 27
Salariatii au dreptul la greva pentru apararea intereselor profesoionale, economice si sociale conform legii speciale.

Capitolul 4. Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor
individuale ale salariatilor.

Art. 28
(1) Primarul ca reprezentant legal al Primariei, asigura buna organizare si desfasurare a activitatii de primire, evidentiere si rezolvare a cererilor sau reclamatiilor salariatilor, raspunzând pentru legalitatea solutiilor si comunicarea acestora în termenul legal.
(2) Cererile sau reclamatiile salariatilor se primesc si se înregistreaza prin registratura generala a Primariei, de unde sunt preluate de secretarul comunei si prin dispozitia primarului, sunt repartizate spre rezolvare compartimentelor de munca cu atributii in domeniu, care au obligatia de a prezenta pimarului, spre semnare, modul de rezolvare a petitiilor salariatilor si sa expedieze raspunsurile in termenele prevazute de lege.
Art. 29
(1) Raspunsurile sunt semnate de secretarul comunei, cel care a emis raspunsul si de primar.
(2) Cererile sau reclamatiile anonime nu se iau in considerare.
Art. 30
Salariatii Primariei nu pot primi direct petitii spre rezolvare (de la cei care le întocmesc/adreseaza), ci numai prin registratura generala.
Art. 31
Eliberarea adeverintelor tipizate, la solicitarea salariatilor, care sa ateste calitatea de angajat ai drepturile salariale ale solicitantului se face de catre secretarul comunei. Aceste adeverinte se semneaza de catre secretarul comunei si se înmaneaza salariatului în cauza sau mandatarului angajatului îndreptatit.
Art. 32
(1) Salariatii Primariei au dreptul si obligatia de a formula propuneri privind cresterea eficientei activitati a institutiei, urmarind obtinerea unor servicii de calitate si a unei imagini pozitive a acesteia.
(2) Propunerile salariatilor sunt trimise, prin grija secretarului comunei, compartimentelor competente spre rezolvare, Biroul Resurse umane informând salariatii despre modul de solutionare a propunerilor lor.
Art. 33
(1)Salariatii au dreptul sa solicite audienta la primar, cât si la alte persoane cu functii de conducere, conform programelor de audienta afisate la avizier, în scopul rezolvarii problemelor personale.
(2) Solutiile si modul de rezolvare a problemelor discutate cu ocazia audientelor se comunica si în scris celor care le-au formulat.
Art. 34
Persoanele straine (publicul) au acces la compartimentele de munca, pentru solicitarea solutionarilor adresate Primariei, conform programului afisat la intrarea în sediul Primariei.

Capitolul 5. Norme de conduita morala si profesionala. Disciplina muncii.

Art. 35
Pentru a asigura cresterea calitatii serviciului public, o buna administrare în realizarea interesului public, pentru eliminarea birocratiei si a faptelor de coruptie din administratia publica locala, salariatii Primariei Comunei Hanesti trebuie sa respecte urmatoarele norme de conduita morala si profesionala:
a)în toate actele si faptele lor sa respecte legile tarii si sa actioneze pentru punerea în aplicare a dispozitiilor legale, în conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;
b)sa apere în mod loial prestigiul Primariei Comunei Hanesti, sa se abtina de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii si intereselor legale ale acesteia;
c)sa nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatura cu activitatea Primariei Comunei Hanestii, cu politicile si strategiile acesteia;
d)sa nu faca aprecieri neautorizate în legatura cu litigiile aflate în curs de solutionare în care Primaria Comunei Hanestii este parte;
e)sa nu dezvaluie informatii care nu au caracter public în alte conditii decât cele prevazute de lege;
f)orice initiativa se pune in aplicare dupa prezentarea si avizarea sefului institutiei ;
g)sa nu acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice sau de alta natura impotriva Primariei Comunei Hanesti, daca nu au atributii în acest sens.
Art. 36
In relatiile cu salariatii Primariei Comunei Hanesti, precum si cu persoanele fizice sau juridice, fiecare salariat al institutiei este obligat sa aiba un comportament bazat pe respect, buna credinta, corectitudine si amabilitate, având obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii acestora, prin expresii jignitoare, dezvaluirea unor aspecte ale vietii private, formularea unor sesizari sau plângeri calomnioase.
Art. 37
(1) Salariatii au obligatia sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a sarcinilor de serviciu.
(2) În îndeplinirea sarcinilor de serviciu salariatii au obligatia de a respecta demnitatea functiei publice, de a adopta o atitudine concilianta în exprimarea opiniilor si de a evita generarea oricarui conflict.
Art. 38
(1)Relatiile cu mijloacele de informare în masa se asigura de catre primar s-au salariatii din cadrul compartimentului de specialitate desemnati de acesta.
(2)Salariatii desemnati de catre primar sa participe la activitati sau dezbateri publice sunt obligati sa respecte limitele mandatului de reprezentare încredintat.
Art. 39
Atunci când salariatii Primariei Comunei Hanesti i, reprezinta interesele in cadrul altor organizatii, institutii sau cu prilejul unor conferinte sau alte activitati, acestia au obligatia sa creeze/promoveze imaginea favorabila a Primariei Comunei Hanesti, sa nu exprime opinii personale privind aspectele nationale ori disputele internationale.
Art. 40
(1)Atât in cadrul Primariei cât si în deplasarile în interes de serviciu salariatii au obligatia de a prezenta o conduita corespunzatoare, tinuta decenta (haine curate, calcate, cu o nota de eleganta simpla, adecvata unei persoane care este salarizata din bani publici, fara a se afisa opulenta sau indecenta).
(2)In incita Primariei fiecare angajat este obligat sa poartre ecuson, la vedere (cu numele si prenumele, functia, compartimentul de munca si fotografie).
Art. 41
(1)In procesul de luare a deciziilor salariatii Primariei Comunei Hanesti sunt obligati sa actioneze conform prevederilor legale si sa-si exercite puterea în mod fundamental si impartial.
(2)Salariatii cu functii de conducere au obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine.
Art. 42
In activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare de acte oficiale, de evaluare sau participare la anchete ori actiuni de control, salariatii au obligatia de a folosi prerogativele functiei pe care o detin numai în scopurile prevazute de lege.
Art. 43
In cazul în care salariatii, în exercitarea atributiilor pe care le au, se afla în situatia unui conflict de interese, acestia îl vor anunta imediat pe seful institutiei unde îsi desfasoara activitatea, care este obligat sa ia masurile de rigoare.
Art. 44
(1)Salariatii Primariei Comunei Hanesti au obligatia sa foloseasca timpul de lucru si bunurile institutiei numai pentru desfasurarea activitatii aferente functiei pe care o detin.
(2)Potrivit atributiilor ce le revin, salariatii primariei comunei Hanesti sunt obligati sa asigure folosirea banilor publici în mod eficient si justificat, conform prevederilor legale.
(3)Salariatii Primariei Comunei Hanesti au obligatia de a preveni deteriorarea, defectiunea, degradarea, distrugerea bunurilor, obiectelor, utilajelor, masinilor primite, pentru a-si desfasura in bune conditii desfasurarea activitatii.
Art. 45
Salariatii Primariei Comunei Hanesti pot achizitiona bunuri aflate în proprietatea privata a statului sau a Primariei, supuse vânzarii, numai cu respectarea legii.

Capitolul 6. Abateri disciplinare si sanctiuni aplicabile

Art. 46
(1)Încalcarea cu vinovatie de catre salariatii Primariei a îndatoririlor corespunzatoare functiei pe care o detin, a regulilor de conduita morala si profesionala prevazute de lege si prezentul regulament constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a acestora.
(2)Abaterea disciplinara este o fapta în legatura cu munca si care consta într-o actiune sau inactiune savârsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a încalcat normele legale, Regulamentul intern, contractul individual de munca sau sarcinile, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor institutiei, precum si neducerea la îndeplinire a sarcinilor din fisa postului.
(3)Sarcinile primite prin note interne, în scris sau verbal, vor fi duse la îndeplinire, la fel ca si dispozitiile, imediat dupa luarea la cunostinta.
Art. 47
Constituie abatere disciplinara, spre exemplu, urmatoarele fapte:
a)întârzierea sistematica si neglijenta repetata în rezolvarea sarcinilor de serviciu;
b)absenta nemotivata de la serviciu;
c)nerespectarea în mod repetat a programului de lucru (întârziere, parasirea locului de munca fara aprobare);
d)atitudine ireverentioasa fata de seful institutiei, fata de colegi, cetateni etc. în timpul exercitarii atributiilor de serviciu;
e)nerespectarea secretului profesional, a confidentialitatii lucrarilor cu un asfel de caracter;
f)refuzul nejustificat de a îndeplini atributiile de serviciu transmise prin fisa postului, note interne, dispozitii de catre seful institutiei ;
g)încalcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, conflicte de interese, interdictii si incompatibilitati stabilite prin lege;
h)interventii sau staruinte pentru solutionarea cererilor petentilor, precum si stabilirea de catre personalul de executie a unor relatii directe cu petentii în acest scop;
i)nerespectarea clauzelor prevazute în Contractul colectiv si cel individual de munca, precum si a angajamentelor asumate prin actele aditionale la contractul individual de munca;
j)manifestari care aduc atingere prestigiului instiutiei si conducatorului acesteia;
k)desfasurarea unor activitati cu caracter politic în timpul programului de serviciu;
l)violenta fizica si de limbaj;
m)încalcarea demnitatii personale a altor angajati si producerea de prejudicii;
n)hartuirea sexuala;
o) neducerea la îndepinire a sarcinilor de serviciu cu maxima seriozitate;
p) consumul de bauturi alcoolice în timpul programului de lucru ;
r) distrugerea, defectarea, deteriorarea documentatiilor, bunurilor, obiectelor, utilajelor, masinilor primite pentru a-si duce la îndeplinire sarcinile de serviciu;
s) prezentarea la serviciu sub influienta bauturilor alcoolice;
t) neglijenta in serviciu;
u) lipsa loialitatii fata de interesele institutiei;
v) primirea de petitii, cereri, adrese , documente, acte în nume personal si nu prin registratura unitatii
x) încercarea de a rezolva în nume personal petitiile solicitantului sau primind diferite favoruri.
Art. 48

Primarul, în calitate de reprezentant al Primariei Comunei Hanesti, dispune de prerogativa disciplinara având dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de câte ori constata ca acestia au savârsit o abatere disciplinara, dar acestea pot fi dispuse numai dupa efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile, exceptie fiind avertismentul scris, în caz contrar sanctiunea va fi atinsa de nulitate absoluta.
Art. 49
Sanctiunile disciplinare care se pot aplica salariatilor în cazul în care au savârsit o abatere disciplinara sunt:
a)avertisment scris;
a¹) mustrare scrisa;
b)suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;
c)retrogadarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei în care s-a dispus retrogadarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
c¹)suspendarea dreptului de avansare în grade de salarizare sau dupa caz de promovare în functia publica pe o perioada de 1 la 3 ani.
c²)trecerea într-o functie inferioara pe o perioada de pâna la 1 an cu diminuarea corespunzatoare a salariului.
d)reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
e)reducerea salariului de baza si sau, dupa caz, a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
f)desfacerea disciplinara a contractului individual de munaa;
f¹) destituirea din functia publica.
Încalcarea cu vinovatie de catre salariatii aparatului propriu al primarului Comunei Hanesti – a Obligatiilor privind standardul etic al personalului destinat asigurarii relatiei cu publicul, asa cum au fost precizate în H.G. nr. 1723/2004, da dreptul angajatorului sa dispuna masuri de schimbare din functie si/sau (dupa caz) de suspendare pe o perioada determinata a Contractului individual de munca (sau raportului de serviciu) ori de încetare a Contractului individual de munca (raportului de serviciu) conform prevederilor legale în vigoare, pentru acei salariati care, în activitatea lor în relatia cu publicul, nu respecta aceste obligatii. Aceste masuri vor fi luate dupa cercetarea disciplinara prealabila si la propunerea comisiei de disciplina, respectându-se procedura legala.

Capitolul 7. Reguli referitoare la procedura disciplinara

Art.50
Sanctiunea disciplinara se stabileste în raport cu gravitatea abaterii disciplinare savârsite de salariat, avându-se în vedere urmatoarele:
a)împrejurarile în care fapta a fost savârsita;
b)gradul de vinovatie al salariatului;
c)consecintele abaterii disciplinare;
d)comportarea generala în serviciu a salariatului;
e)eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.
Art. 51
Aplicarea sanctiunii disciplinare se face numai dupa efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile (mai putin sanctiunea cu avertisment scris, mustrare scrisa).
Art. 52
(1) In vederea efectuarii cercetarii disciplinare, angajatul va fi convocat în scris de catre seful compartimentului de munca în care îsi desfasoara activitatea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul întrevederii. În cazul neprezentarii angajatului (la convocare), fara un motiv obiectiv, sanctiunea se va dispune fara realizarea cercetarii disciplinare prealabile.
(2) In cursul cercetarii disciplinare prealabile, angajatul are dreptul sa ofere sefului compartimentului de munca toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, inclusiv dreptul de a fi asistat, la cererea sa, de avocat.
Art. 53
(1)Rezultatele cercetarii disciplinare întreprinse de catre seful compartimentului de munca se consemneaza intr-un referat care, dupa ce se aproba de catre primar, se preda secretarului de comuna.
(2)Referatul întocmit de catre seful compartimentului de munca va cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele:
a)descrierea faptei care constituie abatere disciplinara si data la care s-a comis abaterea disciplinara;
b)precizarea prevederilor din Regulamentul intern care au fost încalcate de salariat;
c)motivele pentru care au fost înlaturate apararile formulate de salariat în timpul cercetarii discipinare prealabile sau motivele pentru care angajatul nu s-a prezentat la convocare pentru efectuarea cercetarii disciplinare prealabile;
d)raspunsurile scrise pe care le da angajatul la întrebarile formulate pe baza notei explicative adresate acestuia de catre seful compartimentului de munca, în cazul în care angajatul refuza sa raspunda la întrebarile adresate de catre seful compartimentului de munca, acest fapt se va consemna în prezenta si cu semnatura unui alt angajat din cadrul compartimentului de munca al angajatului;
e)sanctiunea disciplinara propusa pentru a fi aplicata angajatului.
Art. 54
Secretarul comunei, pe baza referatului propus sau aprobat de primar, va întocmi proiectul dispozitiei pentru aplicarea sanctiunii disciplinare cu respectarea prevederilor Codului muncii.
Art. 55
Dispozitia de sanctionare se preda salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii, cu semnatura de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.
Capitolul 8. Dispozitii finale
Art. 56
(1)In situatia în care una din parti (salariatul sau primarul, ca reprezentant legal al Primariei) a suferit un prejudiciu material din culpa celeilalte parti, are dreptul sa fie despagubita de catre partea care a produs prejudiciul, în temeiul normelor si principiilor raspunderii civile.
(2)Cazurile în care opereaza raspunderea civila, modalitatile de stabilire a cuantumului raspunderii civile, precum si persoanele (salariati ai Primariei) implicate sunt cele prevazute de lege.
(3)În cazul demisiei, destituirii din functie etc., salariatul va raspunde de prejudiciile aduse institutiei, cetatenilor, colegilor, profitând de functia ocupata (distrugerea unor documente; sustragerea de documente; falsuri în acte ; documente predate fara stirea reprezentantilor institutiei unor persoane fizice si juridice, fara sa fie înregistrate , angajatii facând uz de functia detinuta).
Art. 57
Salariatii Primariei încadrati în functie de executie sau de conducere, raspund contraventional în cazul în care prin realizarea (sau nerealizarea) unor fapte (atributii de serviciu) se constata savârsirea unor contraventii prevazute de Codul muncii. Acest lucru se întâmpla si în cazul raspunderii penale.
Art. 58
Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile Regulamentului intern, în masura în care face dovada încalcarii unui drept al sau.
Termenul în care angajatii pot contesta angajatorului dispozitiile cuprinse în Regulamentul intern este nelimitat. Contestatia va fi adresata direct primarului Comunei Hanesti, în scris, cu mentionarea expresa a dispozitiilor contestate, a motivelor contestarii si a drepturilor considerate încalcate.
Termenul de solutionare si comunicare a contestatiilor este de maximum 30 de zile.
Termenul de sesizare a instantei judecatoresti (Judecatoria orasului Saveni) este de 30 de zile de la data comunicarii modului de solutionare sau de la expirarea termenului la care angajatorul avea obligatia sa dea raspuns sesizarii salariatului.
Art. 59
(1)Salariatii Primariei Comunei Hanesti, în calitatea pe care o au si în conformitate cu sarcinile, atributiile si raspunderile pe care le incumba calitatea de angajat, raspund de respectarea prevederilor prezentului Regulament intern, în domeniul de desfasurare a activitatii.
(2)Prevederile Legii nr. 188/1999 – modificata si completata, se aplica în mod corespunzator persoanelor care au încheiate raporturi de serviciu – respectiv ocupa functii publice.
(3)Secretarul comunei va afisa prezentul Regulament intern la intrarea în sediul institutiei, asigurându-se, sub semnatura, ca toti salariatii au luat cunostinta despre continutul sau.
Art. 60
Regulamentul intern intra in vigoare pe durata luarii la cunostinta de catre salariatii institutiei, pe baza de semnatura si afisarea lui se va face la sediul Primariei Comunei Hanesti.

Regulamentul intern este anexa la Fisa postului si se înregistreaza pa baza de semnatura tuturor salariatilor. Prezentul regulament intern a fost întocmit în 3 exemplare : un exemplar pentru Primaria Comunei, un exemplar secretarului comunei (pentru dosarul personal al angajatilor), un exemplar fiecarui angajat.
Primarul Comunei Hanesti,
COSTEL MATEI
Secretar,
CONSTANTIN PATRAUTANU