Regulamentul aparatului de specialitate

REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI HANESTI

Capitolul I – DISPOZITII GENERALE

Primaria comunei Hanesti . Definirea institutiei. Functii principale.

Primarul, viceprimarul, secretarul unitatii administrativ-teritoriale si aparatul propriu al primarului constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita primaria comunei, care duce la îndeplinire hotarârile Consiliului Local si dispozitiile Primarului, solutionând problemele curente ale colectivitatii locale.
Întreaga activitate a Primariei comunei Hanesti se subordoneaza principiului legalitatii si al consultarii cetatenilor, gestionarii responsabile si eficiente a problemelor publice, în interesul colectivitatii locale.
Pentru realizarea în cele mai bune conditii a atributiilor ce revin salariatilor din aparatul propriu si a aserviciilor publice ale consiliului local, prezentul Regulament este întocmit în baza prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, ale Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, ale Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, ale Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, ale Legii nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, si ale Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice si stabileste drepturile si îndatoririle personalului de conducere, ale functionarilor publici si ale angajatilor cu contract individual de munca din cadrul aparatului de specialitate al primarului, reiesite din legislatia în vigoare, referitoare la organizarea si utilizarea rationala a timpului de lucru, disciplina la locul de munca, gospodarirea mijloacelor materiale si banesti ale institutiei, protectia sociala a salariatilor, recompensele ce se pot acorda, precum si sanctiunile disciplinare si materiale.
Atributiile Primariei comunei Hanesti se concretizeaza în activitati executive cu caracter de dispozitie si activitati cu caracter de prestatie.
Prin activitatile executive cu caracter de dispozitie se realizeaza procesul de aplicare a legilor, hotarârilor Consiliului Local si a altor acte normative, stabilindu-se conduita concreta pe care trebuie sa o urmeze diferite persoane fizice si juridice din comuna Hanesti.
Actele juridice emise în exercitarea acestor activitati sunt dispozitii, avize, acorduri si autorizatii .
Activitatile executive cu caracter de prestatie se realizeaza din oficiu sau la cererea cetatenilor si persoanelor juridice din comuna, urmarind în principal:
a)asigurarea calitatii vietii în cadrul colectivitatii locale (ocrotirea mediului ambiant, întretinerea cailor publice, etc.).
b)satisfacerea unor cerinte, din oficiu sau la cererea persoanelor fizice sau juridice (eliberarea de certificate, solutionarea petitiilor si sesizarilor, precum si asigurarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, etc).
Dispozitiile prezentului Regulament se aplica functionarilor publici si personalului cu contract individual de munca, din aparatul propriu al primarului.
Functionarii publici si personalul angajat cu contract individual de munca, fiecare în domeniul lor de activitate, sunt în serviciul colectivitatii locale si asigura satisfacerea cerintelor cetatenilor prin aplicarea corecta a legilor, a altor acte normative, inclusiv a hotarârilor Consiliului Local si dispozitiilor Primarului.
Functionarii publici din aparatul de specialitate al primarului se bucura de stabilitate în functie si se supun reglementarilor Statutului Functionarilor Publici si Codului de conduita a functionarilor publici.
Personalul angajat cu contract individual de munca nu are calitate de functionar public si se supune reglementarilor prevazute de legislatia muncii.

Capitolul II – REGULI SI PROCEDURI DE LUCRU GENERALE
Procedurile de lucru generale stabilesc modalitatea în care compartimente din aparatul propriu al primarului conlucreaza în vederea aducerii la îndeplinire a unor anumite sarcini. De asemenea, prin procedurile de lucru generale se stabilesc reguli generale de functionare, care trebuiesc respectate întocmai de catre toti salariatii aparatului de specialitate al primarului, pentru a se asigura obiectivele stabilite.
Reguli generale privind circulatia si operarea documentelor in cadrul Primariei
Toate documentele care circula in si intre diferitele compartimente ale primariei Hanesti vor primi un numar de inregistrare. Salariatii primariei au obligatia de a rezolva problemele specifice si de a raspunde solicitarilor petentilor in termenele legale.
Programul de activitate :
luni- joi între orele 8,00-16,00
vineri intre orele 8,00- 14,00.
Programul cu publicul
Birouri : zilnic orele 8,00 – 16,00

Audiente:
PRIMAR – zilnic , între orele 8,00 –14,30
VICEPRIMAR – zilnic, între orele 800 –14,30
SECRETAR – zilnic, între orele 800 –14,30

Capitolul III – STRUCTURA ORGANIZATORICA

Aparatul de specialitate al primarului este organizat pe compartimente. Structura organizatorica si numarul de posturi se stabilesc prin hotarâri ale Consiliului Local, cu respectarea prevederilor legale.
Conducerea compartimentelor se realizeaza prin primar, viceprimar, secretar. Compartimentele de specialitate din cadrul structurii organizatorice nu sunt investite cu atributii de decizie, care sa angajeze autoritatile administratiei publice locale.
Primarul, viceprimarul si secretarul asigura conducerea operativa si functionarea în conditii de eficienta, calitate si raspund de sarcinile, cât si de instructiunile pe care le transmit personalului din subordine, conform organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Ungureni.
Pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin, compartimentele, sub îndrumarea primarului, viceprimarului si secretarului, întocmesc rapoarte, studii, referate, informari, programe de prognoza si activitate conform competentelor legale.
Redactarea proiectelor de hotarâre se va face cu sprijinul secretarului comunei , consilierului juridic si vor fi prezentate la mapa Consilierilor cu cel putin 5 zile înainte de data desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local.

Capitolul IV – ATRIBUTII, COMPETENTE, RESPONSABILITATI ALE COMPARTIMENTELOR DIN STRUCTURA ORGANIZATORICA

Secretarul comunei are principale atributii în urmatoarele domenii:
1.stare civila,
2.juridic,
3.secretariat si arhiva,
4.autoritate tutelara,
5.resurse umane.
6.cadastru si agricultura,

Art. 1. STARE CIVILA

1.Exercita atributiile numai în limita unitatii administrativ-teritoriale determinata prin lege;
2.Intocmeste, la cerere sau din oficiu – potrivit legii – acte de nastere, de casatorie si de deces si elibereaza certificate doveditoare, inclusiv la cererea celor îndreptatiti;
3.Inscrie mentiuni, în condiîiile legii, pe marginea actelor de stare civila aflate în pastrare si trimite comunicari de mentiuni pentru înscriere în registrele exemplarul I sau II, dupa caz în urmatoarele situatii:
a)Stabilirea filiatiei prin recunoastere sau hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila si încuviintarea purtarii numelui;
b) Contestarea recunoasterii sau tagaduirea paternitatii numelui;
c) Casatorie,desfacerea, încetarea sau anularea casatoriei;
d) Adoptie, desfacerea, încetarea sau anularea adoptiei;
e) Pierderea sau redobândirea cetateniei române;
f) Schimbarea numelui;
g) Deces;
h) Rectificare, completare sau anularea actelor de stare civila ori a mentiunilor înscrise în ele;
i)Schimbarea sexului, dupa ramânerea definitiva si irevocabila a hotarârii judecatoresti.
4.Eliberarea extraselor de pe actele de stare civila, la cererea autoritatilor publice, precum si dovezi privind înregistrarea unui act de stare civila la cererea persoanelor fizice;
5.Trimiterea formatiunii de evidenta populatiei, pâna la data de 5 ale lunii urmatoare înregistrarii, comunicarile nominale pentru nascutii vii, cetateni români, ori cu privire la modificarile intervenite în statutul civil al persoanelor în vârsta de 0- 14 ani, certificatele anulate la completare, precum si actele de identitate (adeverinte, buletine, sau carti de identitate) ale persoanelor decedate ori declaratiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
6. Transmite la Centrul Militar Judetean Botosani, pâna la data de 5 a lunii urmatoare înregistrarii decesului, livretul militar, adeverinta de recrutare a persoanei supuse obligatiilor militare;
7. Intocmeste buletinele statistice de nastere, casatorie si de deces, în conformitate cu normele Comisiei Nationale pentru Statistica;
8. Ia masuri de pastrare în conditii corespunzatoare a registrelor si certificatelor de stare civila, pentru a evita deteriorarea sau disparitia acestora;
9.Atribuie codurile numerice personale, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care apoi le arhiveaza si le pastreaza în conditii depline de securitate;
10.Propune anual necesarul de registre, certificate de stare civila, formulare, imprimate auxiliare si cerneala speciala, pentru anul urmator ai comunica serviciului de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Botosani;
11.Trimite la Consiliul Judetean Botosani exemplarul II al registrelor de stare civila, în termen de 30 de zile de la data când toate filele de registru au fost completate, dupa ce au fost operate toate mentiunile din exemplarul I;
12.Sesizeaza imediat serviciul judetean de specialitate, în cazul disparitiei unor documente de stare civila cu regim special;
13.Intocmeste si afiseaza publicatiile de casatorie, în urma declaratiilor de casatorie;
14.Intocmeste, primeste si rezolva cazurile de schimbare de nume sau prenume, precum ti cele pentru transcriere, reconstituire si întocmire ulterioara a actelor de stare civila;
15.Intocmeste formele succesorale pentru cazurile de deces înregistrate, la cererea celor indreptatiti;
16.Lunar, comunica situatiile privind decesul copiilor pâna la împlinirea vârstei de 18 ani, la Directia de Munca si Solidaritate Sociala a judetului Botosani si comunicarile de deces pentru persoanele decedate si cu drept de vot, pentru radierea din listele electorale, de la locul de domiciliu al decedatului;
17.Intocmeste documentatia necesara promovarii la instanta judecatoreasca a actiunilor de rectificare sau anulare a actelor de stare civila sau a mentiunilor, atunci cand este cazul;
18.Preda Filialei Arhivelor Statului a judetului Botosani, registrele de stare civila care au depasit termenul de pastrare de 100 ani din 5 în 5 ani;
19.Transmite la formatiunea de evidenta populatiei a orasului Saveni, a unui extras de pe actul de casatorie, în care s-a operat mentiunea de divort sau de anulare a casatoriei, în care se vor mentiona, pe langa datele de identitate ale sotilor, domiciliul avut de acestia – atât la data încheierii casatoriei, cât ti la data pronuntarii divortului sau anularii casatoriei – precum si numarul, data si instanta care le-a pronuntat, de asemenea, se vor înscrie:numele de familie, prenumele, data si locul nasterii copiilor minori încredintati unuia dintre parinti, potrivit hotarârii instantei judecatoresti;
20.Intocmeste si tine evidenta registrelor de stare civila, precum si a opiselor alfabetice privind nasterea, casatoria si decesul;
21.Asigura participarea si solemnitatea la oficierea casatoriilor;
22.Constata si sanctioneaza, potrivit prevederilor legale, faptele ce constituie contraventii la regimul actelor de stare civila;
23.Indosariaza, numeroteaza si sigileaza toate documentele primite din partea Ministerului Administratiei si Internelor si Consiliului Judetean Botosani, pe linie de stare civila;
24.Rezolva toate situatiile pe linie de stare civila.

Art. 2. JURIDIC CONTENCIOS

1.Asigura consultanta juridica tuturor compartimentelor aparatului propriu al primarului, inclusiv pentru elaborarea proiectelor de hotarâre si dispozitii ale Primarului;
2.Organizeaza, saptamânal, informarea si documentarea juridica a compartimentelor din structura Primariei;
3.Acorda consultanta în timpul negocierilor si avizeaza pentru legalitate contractele economice, conventiile, protocoalele, etc., atât cele având caracter patrimonial cât si cele nepatrimoniale, în care sunt parte autoritati ale administratiei publice ale comunei;
4.Redacteaza cereri de chemare în judecata si acte de procedura în cauzele aflate pe rolul instantelor judecatoresti în care parte sunt autoritati ale administratiei publice ale comunei ;
5.Tine evidenta într-un registru special a cauzelor aflate pe rolul instantelor în care figureaza ca parti autoriatile administratiei publice ale comunei si propune operativ acte de procedura pentru sustinerea si apararea drepturilor si intereselor acestora;
6.Gestioneaza biblioteca juridica, raspunde de integritatea acesteia si se îngrijeste de completarea cu lucrari de specialitate;
7.Raspunde de veridicitatea datelor consemnate în actele care angajeaza raspunderea Primariei ori Consiliului Local;
8.Urmareste si asigura transmiterea în timp util a raspunsurilor la relatiile solicitate de instantele judecatoresti, organelor cu activitate jurisdictionala, etc.;
9.Raspunde de arhivarea, integrarea dosarelor constituite în activitatea proprie si predarea acestora spre arhivare;
10. Asigura darea în debit a contraventiilor care nu au formulat plângere contraventionala;
11.Ia masuri pentru realizarea creantelor, obtinerea titlurilor executorii si sprijina executarea acestora;
12.Vizeaza procesele verbale de contraventie încheiate de împuternicitii Primarului;
13. Intocmeste împreuna cu serviciile de specialitate ale Primariei proiectul de regulament propunând organizarea si functionarea aparatului propriu de specialitate, serviciile publice si institutiile de interes local;
14. Indeplineste orice alte atributii reglementate prin actele normative ori dispuse de conducerea Primariei;

Art. 3. SECRETARIAT – ARHIVA

1.Intocmeste ghidul de desfasurare a sedintelor Consiliului Local;
2.Intocmeste lucrarile necesare convocarii Consiliului Local, pregatirii si desfasurarii sedintelor acestuia;
3.Tine registrul cu evidenta hotarârilor Consiliului Local, înregistraza hotarârile si urmareste realizarea prevederilor acestora; tine registrul cu evidenta dispozitiilor Primarului;
4.Tine registrul privind evidenta persoanelor lipsite de drepturile electorale, ca urmare a unor hotarâri judecatoresti în acest sens;
5.Asigura dactilografierea proiectelor de hotarâri si avizarea acestora de catre comisiile pe domenii de activitate ale Consiliului Local, respectiv de catre secretar;
6.Asigura dactilografierea proiectelor de dispozitii ale Primarului;
7.Transmite în termenul legal consilierilor, mapele cu lucrarile sedintelor Consiliului Local;
8.Asigura întocmirea procesului-verbal a sedintelor Consiliului Local, lucrarilor de secretariat ale sedintelor;
9.Asigura executarea lucrarilor de dactilografiere pentru Consiliul Local;
10.Tine evidenta prezentei consilierilor la sedintele de Consiliu Local si comisii de specialitate, înaintând compartimentului contabilitate, nota de prezenta în vederea achitarii drepturilor banesti;
11. Urmareste clasarea corespondentei, a celorlalte documente si asigura predarea lor, anual, la arhiva Primariei;
12. Asigura comunicarea hotarârilor Consiliului Local si dispozitiilor Primarului, în termen legal;
13. Comunica membrilor Consiliului Local, scrisorile adresate acestora;
14. Inregistreaza si tine evidenta petitiilor, sesizarilor, propunerilor si scrisorilor cetatenilor asigurând transmiterea lor potrivit repartizarii facute si urmareste rezolvarea si comunicarea raspunsurilor în termen legal;
15. Efectueaza operatiunile de primire, înregistrare si expediere a corespondentei;
16. Efectueaza repartizarea corespondentei catre compartimentele institutiei, conform rezolutiei propuse de catre primarul comunei prin intermediul condicelor de evidenta;
17. Urmareste clasarea corespondentei, a celorlalte documente si asigura predarea lor, anual, la Arhiva Primariei, de catre toate serviciile publice;
18. Sesizeaza, de îndata, conducerea Primariei si Politiei, în caz de pierdere, alterare, distrugere sau sustragere a documentelor secrete de stat.
19. Asigura planificarea, organizarea si desfasurarea audientelor pentru primar, viceprimar.

Art. 4. AUTORITATE TUTELARA

1.Asigura întocmirea operatiunilor tehno-administrative si actele necesare emiterii dispozitiilor, emiterii avizelor, precum si evidenta persoanelor fizice care necesita protectie potrivit legii;
2.Asigura buna desfasurare a activitatii Colectivului de sprijin, a carui competenta se stabileste prin dispozitia primarului fiind constituit din cadre didactice, reprezentanti ai cultelor, juristi, medici, lucratori de politie, functionari publici, asistenti sociali, educatori;
3.Realizeaza studierea pe teren a aspectelor, problemelor de ocrotire a minorilor si persoanelor majore, rezolvarea acestora si controleaza modul cum sunt aduse la îndeplinire dispozitiile legale în acest domeniu, înstiinteaza persoanele în urma controalelor efectuate despre aspectele retinute si opiniile lor în legatura cu masurile ce se impun;
4.Verifica în teren conditiile de crestere si educare a copiilor minori de catre parinti în situatiile de divort, la cererea instantelor de judecata, întocmeste anchete sociale si face propuneri de încredintare a copiilor în cazurile de desfacere a casatoriilor;
5.Efectueaza anchete sociale privind pe minorii cu handicap si familiile din care provin acestia în scopul întocmirii dosarelor cu documentele necesare acordarii drepturilor stabilite prin Legea privind protectia sociala a persoanelor cu handicap;
6.Indeplineste atributiile privind ocrotirea copilului:
7.Atributii de control si îndrumare asupra felului în care parintii îsi exercita drepturile si obligatiile cu privire la persoana si bunurile minorului. Acest control se exercita în mod continuu, din oficiu si la plângerea sau sesizarea oricarei persoane ori institutii interesate;
8.Exercitarea unui control permanent în special asupra copiilor minori care sunt predispusi sa savârseasca fapte prevazute de legea penala, ale caror comportari contribuie la raspândirea de vicii sau deprinderi imorale, care au savârsit fapte prevazute de legea penala dar nu raspund penal, precum si celor ce provin din familii dezorganizate sau care traiesc într-un mediu necorespunzator din punct de vedere moral, marterial sau sanitar;
9.Intocmeste anchete sociale la solicitarea autoritatilor de stat abilitate sau când situatiile se impun cu privire la minorii infractori si familiile din care provin acestia;
10.Indeplineste atributiile ca organ de dispozitie, facând propuneri autoritatii executive locale în situatiile prevazute de legesi în mod special de Codul Familiei;
11.Indeplineste atributiile ca organ de sesizare a instantelor de judecata în ce priveste luarea de masuri pentru ocrotirea minorilor în situatiile de divort a parintilor, de decadere a parintilor din drepturile parintesti, redarea drepturilor parintilor decazuti, a exercitiului acestora si punerea sub interdictie judecatoreasca si ridicarea acesteia;
12.Indeplineste atributiile în relatiile cu instantele de judecata si organul de urmarire penala (procurori si organele de exercitare penala);
13.Indeplineste atributiile în relatiile cu comisia judeteana pentru protectia copilului si institutiile judetene existente si cu activitate în acest domeniu. Propune, sesizeaza si sustine în fata acestora masurile pentru ocrotirea copiilor aflati în dificultate, în sensul ca dezvoltarea sau integritatea fizica sau morala le este periclitata;
14.Intocmeste anchete sociale si documentatiile cerute în vederea stabilirii urmatoarelor masuri de protectie:
ocrotirea minorului prin tutela;
ocrotirea interzisului (bolnavi psihici, nepericulosi si periculosi) prin tutela;
curatela minorului sau a unei persoane majore;
încredintarea minorului în vederea adoptiei;
încredintarea copilului unei familii, unei persoane sau a unui organism privat autorizat;
încredintarea provizorie a copilului catre serviciul public specializat sau la un organism privat autorizat;
plasamentul copilului la o familie sau la o pesoana;
plasamentul copilului la serviciul public specializat sau la un organism privat autorizat;
plasament în regim de urgenta;
plasamentul copilului înre-o familie asistata;
reintegrarea copilului în familia biologica.
15.Intocmeste anchetele sociale în situatiile când se solicita pentru obtinerea atestatului de asistent maternal profesionist;
16.Intocmeste anchetele sociale în situatiile de orientare scolara a copiilor minori cu handicap potrivit recomandarilor medicului specialist, unitatilor scolare dupa caz si la solicitarea parintilor;
17.Incunviinteaza folosirea unei sume de bani sau închirierii unor acte juridice în interesul major al minorului.
18.Efectueaza ancheta sociala la solicitarea Tribunalului, în actiunile privind încuviinîarea adoptiilor, potrivit prevederilor legale, dupa caz;.
19.Efectueaza anchete sociale si întocmeste dosare cu documentatia respectiva în cazul acordarii dispensei de vârsta în vederea casatoriei;
20.La cererea unitatilor de ocrotire efectueaza anchete sociale pentru minorii
21.Institutionalizati fata de care familia este dezinteresata în mod vadit, fiind necesara declararea judecatoreasca a abandonului, potrivit legii;
22.Instrumenteaza dosarul pentru stabilirea numelui si prenumelui copilului gasit;
23.Efectueaza anchete sociale si face propuneri în cazul în care parintii copilului nu se înteleg cu privire la numele sau prenumele copilului sau unul dintre ei solicitând schimbarea numelui copilului;
24.Verifica la fata locului modul cum sunt îngrijite persoanele ocrotite potrivit legii si cum sunt administrate bunurile si veniturile acestora;
25.Primeste si verifica darile de seama prin care tutorele sau curatorul justifica modul în care s-a ocupat de persoana ocrotitului si i-a administrat bunurile si veniturile, facând propuneri pentru aprobarea descarcarii de gestiune sau pentru schimbarea ocrotitorului legal, atunci când este cazul;
26.Efectueaza verificarile necesare si acorda la cerere instantei si detinutilor din penitenciare, relatii despre familiile lor;
27.Participa la actiuni pentru depistarea batrânilor aflati fara ocrotire si a persoanelor cu dizabilitati, colaborand cu institutiile de specialitate ale statului si cu Organizatiile Nonguvernamentale, pentru ajutarea sau internarea acestora;
28.Urmareste cazurile deosebite si întocmeste dosare pentru internarea bolnavilor psihici periculoti în unitatile sanitare de specialitate;
29.Primeste, verifica, înregistreaza, întocmeste dosarele solicitantilor de alocatie de stat pentru copii, împreuna cu referentul social ;
30.Transmite sau depune lunar, împreuna cu referentul social la Directia Judeteana pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala Botosani actele titularilor de aceste drepturi în vederea stabilirii cuantumului cuvenit fiecaruia în parte;
31.Verifica prin vizite la domiciliu si institutii de profil modul în care se realizeaza masurile de ocrotire a minorilor pentru care s-a instituit o masura de protectie;
32.Compartimentul de Autoritate Tutelara tine permanent legatura cu Directia Judeteana pentru Protectia Copilului Botosani, asociatii si fundatii, unitatile scolare sanitare, centrele de plasament, camine de batrani, in vederea cunoasterii modului in care se desfasoara procesul de ocrotire si dupa caz face propuneri organului competent.

Art. 5. RESURSE UMANE

1.Face propunerile de organigrama, statul de functii si fisele de evaluare a posturilor pentru personalul din cadrul Primariei. Primarul le va supune spre aprobare Consiliului Local al comunei Ungureni;
2.Asigura legatura cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
3.Intocmeste evidenta functiilor publice si asigura transmiterea tuturor informatiilor solicitate conform legii nr.188/1999 de Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
4.Intocmeste fisa postului pentru personalul de executie;
5.Asigura organizarea, în conditiile legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din statele de functii aprobate de Consiliul Local;
6.Colaboreaza cu toate serviciile aparatului propriu al primarului pentru întocmirea si transmiterea în termen a lucrarilor specifice domeniului de activitate, solicitate de conducerea Primariei sau de alte institutii ale statului;
7.Intocmeste si supune spre aprobare Consiliului local documentatiile privind organizarea concursurilor pentru serviciile publice de interes local si institutiile de cultura din subordinea acestuia si face propuneri pentru numirea si eliberarea din functie a conducatorilor acestora;
8.Raspunde de completarea si pastrarea dosarelor personale si a cartilor de munca pentru personalul din cadrul Primariei si a institutiilor din subordine;
9.Raspunde de aplicarea reglementarilor în vigoare privind încadrarea si avansarea personalului din cadrul Primariei;
10.Intocmeste proiecte de dispozitii pentru încadrarea, detasarea, transferarea, promovarea, sanctionarea, pensionarea si definitivarea pe posturi a personalului din aparatul propriu si a unitatilor direct subordonate;
11.La sfârsitul anului solicita compartimentelor functionale propuneri pentru programarea concediilor de odihna pe anul viitor si le supune spre aprobare primarului;
12.Stabileste durata concediilor de odihna, urmareste si tine evidenta efectuarii acestora;
13.Urmareste prezenta la serviciu a salariatilor;
14.Rezolva sesizarile si reclamatiile repartizate spre solutionare de catre conducerea primariei;
15.Tine si elibereaza legitimatii de functionar, salariat, ori împuternicit al primarului, personalului din Administratia publica.

Art. 6. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta este în subordinea directa a primarului prin care seful S.V.S.U. executa coordonarea de specialitate a activitatilor de aparare împotriva incendiilor si de protectie civila, îndeplineste atributiile pentru prevenirea riscurilor producerii unor situatii de urgenta, prin activitati de îndrumare si control si intervine pentru efectuarea actiunilor de ajutor si salvare a oamenilor si bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situatii.
Este organizat si functioneaza în baza Legii nr.481/2004 privind protectia civila , O.G. nr. 88/2001, aprobata prin Legea nr. 363/2002 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, a O.M.A.I. nr. 718/2005, O.G. nr. 60/1997 privind apararea împotriva incendiilor, modificata si aprobata prin O.G. nr. 114/2000 si a O.M.A.I. nr. 138/2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor-D.G. P.S.I.-005.
Îndeplineste urmatoarele atributii:
1.Planifica si desfasoara controale, verificari si alte actiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale si stabileste masurile necesare pentru cresterea nivelului de siguranta al cetatenilor si bunurilor în situatii de urgenta;
2.Desfasoara activitati de informare publica pentru cunoasterea de catre cetateni a tipurilor de risc specifice sectorului de competenta, masurilor de prevenire, precum si a conduitei de urmat pe timpul situatiilor de urgenta;
3.Participa la elaborarea reglementarilor specifice sectorului de competenta în domeniul prevenirii si interventiei în situatii de urgenta;
4.Monitorizeaza si evalueaza tipurile de risc;
5.Participa la elaborarea si derularea programelor pentru pregatirea autoritatilor precum si a populatiei;
6.Organizeaza pregatirea persoanlului propriu;
7.Controleaza si îndruma structurile subordonate;
8.Participa la identificarea resurselor umane si materialelor disponibile pentru raspuns în situatii de urgenta si tine evidenta acestora;
9.Stabileste conceptia de interventie si elaboreaza/coordoneaza elaborarea documentelor operative de raspuns;
10.Planifica si desfasoara exercitii, aplicatii si alte activitati de pregatire, pentru verificarea viabilitatii documentelor operative;
11.Organizeaza evidenta privind interventiile, analizeaza periodic situatia operativa si valorifica rezultatele;
12.Participa la cercetarea cauzelor de incendiu, a conditiilor si împrejurarilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor si dezastrelor;
13.Constata prin personal desemnat, încalcarea dispozitiilor legale din domeniul de competenta;
14.Acorda sprijin unitatilor de învatamânt în organizarea si desfasurarea activitatilor de pregatire si concursurilor de elevi „Prietenii Pompierilor” si „Cu viata mea apar viata” ;
15.Asigura informarea organelor competente si raportarea actiunilor desfasurate.

Art. 7. COMPARTIMENTUL REGISTRU EXPLOATATII AGRICOLE, REGISTRU AGRICOL, CADASTRU, CONSULTANTA AGRICOLA

Este compartimentul functional subordonat primarului si secretarului comunei cu atributii în domeniul:
fond funciar;
cadastru imobiliar si edilitar.
registrului agricol;
exploatatii agricole si consultanta agricola.

Art. 7’. În domeniul fondului funciar:

1.Inregistreaza si instrumenteaza documentatii adresate în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor, în conformitate cu legislatia proprietatii funciare si raspunde de modul de solutionare;
2. Intocmeste documentatii pentru retrocedarea si punerea în posesie a terenurilor redobândite;
3.Tine evidenta titlurilor de proprietate emise, ordinelor prefectului si a dispozitiilor primarului prin care s-a restituit dreptul de proprietate asupra terenurilor si a celor eliberate catre proprietari; elibereaza acte de proprietate asupra terenurilor persoanelor îndreptatite;
4.Promoveaza catre Comisia Judeteana de aplicare a Legii fondului funciar si O.J.C.G.C. documentatii pentru validarea hotarârilor Comisiei comunale si a sentintelor judecatoresti cu obiect probleme de fond funciar;
5.Inregistreaza, verifica si propune solutii la sesizarile si contestatiile cu privire la reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate, comunica în scris petentului, solutia:
6.Propune, anual, modul de folosinta a terenurilor agricole din intravilan si extravilan, din domeniul public si privat al comunei;
7.Incheie si tine evidenta contractelor de închiriere a terenurilor, în scop agricol ;
8.Asigura informatii din punct de vedere al dreptului de proprietate asupra terenurilor Oficiului juridic în vederea sustinerii dosarelor în actiuni judecatoresti; actioneaza, în colaborare cu Oficiul juridic, în vederea recuperarii terenurilor proprietatea privata a Consiliului local ocupate abuziv de personae fizice sau juridice;
9.Colaboreaza cu Serviciul investitii, urbanism în vederea încheierii contractelor de concesiune pentru terenuri, furnizând informatii în acest scop;
10.Instrumenteaza documentatii privind schimburi de terenuri între Primaria comunei Ungureni si persoane fizice sau juridice, în scopul realizarii unor suprafete de teren pentru constructii sau pentru realizarea unor obiective de investitii de interes local;
11.Elaboreaza împreuna cu Serviciul investitii, urbanism, strategii de gestionare si valorificare a terenurilor proprietatea privata a Consiliului local si domeniului public, conform legislatiei în vigoare;

Art. 7”. În domeniul cadastrului imobiliar:

1.Tine la zi evidenta cadastrala a terenurilor din intravilanul si extravilanul comunei;
2.Masoara fiecare parcela de teren si stabileste regimul juridic si categoria de folosinta a acesteia;
3.Tine evidenta terenurilor din domeniul public si privat al comunei si a persoanelor fizice si juridice proprietare/detinatoare; asigura informatii Serviciului de taxe si impozite, datele necesare pentru calculul masei impozabile;
4.Avizeaza, pentru conformitate, documentatiile de carte funciara întocmite de persoane autorizate, pentru terenurile din intravilanul si extravilanul comunei;
5.Verifica si avizeaza cu privire la regimul juridic al terenului, documentele de urbanism.

Art. 7”’. În domeniul Registrului agricol

1.Intocmeste si tine la zi registrul agricol in scris si electronic în conformitate cu legislatia în vigoare;
2.Organizeaza evidenta centralizata pe comunã privind: numarul de gospodarii ale populatiei, de cladiri, de mijloace de transport cu tractiune mecanica sau animala, al tractoarelor si masinilor agricole; modul de folosinta a terenurilor, suprafata cultivata cu principalele culturi, numarul de pomi fructiferi pe specii; efectivele de animale pe specii, evolutia anuala a efectivelor de bovine, cabaline, porcine, ovine, caprine si familii de albine;
3.Ia masuri ca registrele agricole sa fie numerotate, parafate, sigilate si înregistrate în registrul de intrari – iesiri al Primariei;
4.Ia masurile necesare împotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii registrelor agricole;
5.Furnizeaza date din registru agricol cu respectarea prevederilor legale;
6.Confrunta datele înregistrate în registrul agricol cu cele din actele de proprietate sau folosinta ale solicitantului;
7.Intocmeste biletele de adeverire a proprietati animalelor si certificate de producator agricol si le înmâneaza spre verificare si semnare secretarului si primarului;
8.Inregistreaza si tine evidenta biletelor de adeverirea proprietatii animalelor si certificatelor de producator agricol;
9.Elibereaza biletele de adeverire a proprietatii animalelor si certificatele de producator agricol solicitantilor;
10.Efectueaza modificarile intervenite în cursul anului, privind evolutia efectivelor de animale (vînzari, cumparari, produsi vii obtinuti, alte intrari sau iesiri);
11.Verifica si completeaza certificate de stare materiala, pentru persoane aflate în situatii de protectie sociala( somaj, ajutor social, medic de familie, etc.);
12.Asigura listarea periodica pentru Serviciul de impozite si taxe locale, privind suprafetele impozitabile de teren;
13.Colaboreaza cu Compartimentul urbanism, în domeniul înregistrarii noilor suprafete pe care se realizeaza constructii:
14.Rezolva cereri cu privire la eventuale modificari în ceea ce priveste suprafata de teren (cumparata sau vânduta) cu acordul secretarului, primarului, care coordoneaza, verifica si raspunde de modul de completare a registrului agricol;
15.Efectueaza deplasari în teren, pentru înregistrari în registrul agricol, cât si pentru a verifica corectitudinea datelor în cazul unor eventuale reclamatii sau sesizari;
16.Intocmeste centralizarea datelor din registrul agricol, în termenele stabilite de legislatia în vigoare si comunica Directiei Judetene de Statistica, datele centralizate;
17.In termen de 5-10 zile de la încheierea recoltarii fiecarei culturi, efectueaza sondaje si completeaza chestionarele prevazute în Anexa nr.1 din O.G. nr. 1/1992, modificata si completata, cu privire la suprafata cultivata si productia obtinuta;
18.Pregateste si numeroteaza dosarele pentru arhivare, conform Legii Arhivelor Nationale;
19.Verifica pe teren daca solicitantii de Certificate de producator îndeplinesc conditiile de eliberare si acordarea vizei trimestriale a acestora; întocmeste documentatia pentru eliberarea certificatelor si acordarea vizelor.
20.Pune la dispozitie Primarului toate documentele si informatiile solicitate de acesta;
21.Verifica în teren, exactitatea datelor declarate de cetateni;
22.Asigura consultanta de specialitate pentru recensamântul populatiei si locuintelor, precum si pentru recensamântul general agricol.

Art. 7””. În domeniul exploatatiilor agricole si consultantei agricole

1.Explica comunitatii agricole si tuturor celor interesati intentiile si programele Agentia Nationale de Consultanta Agricola,Agentiei Judetene de Consultanta Agricola Directia Agricola pe care le va solicita lunar;
2.Asigura implicarea si participarea activa a grupurilor vizate în activitatile de extensie si consultanta la nivel local;
3.Tine evidenta detaliata a fermierilor si grupurilor de fermieri;
4.Face analiza grupurilor vizate, colecteaza si analizeaza datele tehnice si financiar-economice respective;
5.Intocmeste lunar sau periodic situatii cu privire la:
-structura culturilor;
-principalele exploatatii agricole;
-necesarul de utilaje si masini agricole;
-necesarul de furaje, seminte, îngrasaminte;
-valorificarea produselor agro-alimentare si stocurilor disponibile;
-preturile practicate de producatorii agricoli la produsele realizate;
-date si informatii despre organizarea târgurilor si oboarelor;
-date si informatii cu privire la piata pamântului agricol.
6. Sprijina producatorii agricoli, împreuna cu specialistii centrelor agricole, pentru completarea cererilor de înscriere în registrul de exploatatii agricole, cu obligatia verificarii datelor înscrise;
7. Asigura relatii cetatenilor despre procurarea de noi soiuri de seminte si despre rotatia culturilor;
8. Sprijina producatorii pentru întocmirea dosarelor în vederea procurarii de masini si unelte agricole;
9. Transmite în teritoriu informatii cu privire la efectuarea preventiva a tratamentelor la plante si animale.
10. Sprijina cetatenii, cat si persoanele juridice.

Art. 8. COMPARTIMENTUL CONTABILITATE SI COMPARTIMENTUL IMPUNERE,URMARIRE SI INCASARE IMPOZITE SI TAXE LOCALE, ALTE VENITURI

Sunt compartimente functionale subordonate primarului comunei si au urmatoarele atributii principale:
1.Intocmesc proiectul bugetului local, toate fazele prevazute de Legea finantelor publice locale, si-l supun analizei conducerii executive;
2.Colaboreaza cu toate unitatile subordonate sau finantate în stabilirea de fonduri pentru a fi incluse în bugetul local;
3.Primesc de la ordonatorii de credite propunerile pentru bugetul local, pe care le analizeaza, le centralizeaza si le sistematizeaza;
4.Supune aprobarii Consiliului Local proiectul bugetului local ;
5.Defalca pe trimestre bugetul aprobat de Consiliul Local si-l supune aprobarii primarului, în vederea înaintarii la organele prevazute de lege ;
6.Comunica ordonatorilor tertiari de credite bugetele aprobate cu defalcarea pe trimestre;
7.Informeaza conducerea executiva asupra modului de realizare a prevederilor din bugetul aprobat;
8.Intocmesc cererile de deschidere a creditelor bugetare pe care le depune la Trezorerie, lunar, sau la data rectificarilor de buget sau a aprobarii virarilor de credite ;
9.Repartizeaza credite ordonatorilor tertiari prin dispozitii bugetare de repartizat ;
10.Intocmesc note de justificare a necesarului de subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif pentru energia termica livrata populatiei si pentru justificarea necesarului de sume defalcate din impozite pe venit sau din TVA pentru echilibrarea bugetului local ;
11.Intocmesc documentele de plata a materialelor, lucrarilor si serviciilor în limita creditelor bugetare deschise si cu încadrarea în capitolul, subcapitolul, articolul si aliniatul de cheltuiel;.
12.Urmaresc efectuarea platilor la obiectivele de investitii realizate, potrivit listei obiectivelor de investitii aprobate, a cererilor de deschidere a finantarii si a prevederilor bugetare;
13.Urmaresc înregistrarea în contabilitate a veniturilor si cheltuielilor bugetului local potrivit clasificatiei bugetare;
14.Urmaresc încasarea veniturilor cu destinatie speciala si înregistrarea corecta în contabilitate ;
15.Efectueaza platile din veniturile cu destinatie speciala încasate cu respectarea prevederilor legale si a hotararilor Consiliului Local ;
16.Prezinta Consiliului Local spre aprobare, odata cu proiectul bugetului local, contul de executie a bugetului pe anul precedent ;
17.Pe baza evolutiei veniturilor si cheltuielilor bugetului local face propuneri de rectificare a acestuia, pe care le supune aprobarii Consiliului Local ;
18.In urma rectificarilor de buget si a virarilor de credite aprobate, comunica institutiilor din subordine prevederile modificate din bugetele proprii ale acestora ;
19.Organizeaza si tine evidenta contabila conform normelor legale ;
20.Depune la Trezorerie documentele de încasare si plati initiate si asigura ridicarea extraselor de cont ;
21.Efectueaza, lunar, punctajul stocurilor din evidenta contabila cu cele din evidenta tehnico-operativa de la magazie ;
22.Asigura prelucrarea pe calculator a informatiilor contabile ;
23.Participa la receptia obiectivelor de investitii si asigura înregistrarea în contabilitate a mijloacelor fixe receptionate ;
24.Efectueaza operatiunile de caserie dispuse ;
25.Intocmeste balanta de verificare, lunar si darea de seama cantabila, trimestrial si anual ;
26.Contribuie la aplicarea consecventa a regulamentelor specifice activitatilor curente, precum si sustinerea institutiei si a obiectivelor ei prin promovarea politicilor strategiilor si a unei imagini favorabile.
27.Organizeaza si exercita controlul financiar preventiv ;
28.Primesc de la compartimentele de resort toate actele în baza carora se solicita efectuarea platilor (facturi, situatii de lucrari), vizate de compartimente pentru realitate, necesitate si legalitate, aprobate de ordonatorul de credite si însotite de toate anexele necesare efectuarii controlului financiar preventiv asupra acestora si asigura efectuarea retelelor legale si efectuarea viramentelor ;
29.Urmareste respectarea dispozitiilor legale cu privire la organizarea gestiunilor, încadrarea gestionarilor si constituirea garantiilor materiale ;
30.Organizeaza si urmareste efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului si valorificarea rezultatelor acesteia ;
31.Indruma si coordoneaza activitatea financiar-contabila a unitatilor din subordine, în vederea respectarii disciplinei bugetare si financiar-contabile ;
32.Conlucreaza cu celelalte compartimente din cadrul primariei pe linia încasarii impozitelor si taxelor, a evidentei patrimoniului, a efectuarii platilor pentru lucrarile si serviciile edilitare, administrative si pentru lucrarile de investitii ;
33.Ofera informatii tuturor compartimentelor asupra situatiei, la un moment dat, a patrimoniului unitatii, a creantelor si obligatiilor;
34.Pune la dispozitia ordonatorului principal de credite toate documentele si informatiile solicitate.

Art. 9. ÎN DOMENIUL SALARIZARII

1.Determina fondul de salarii, lunar, pentru personalul primariei, necesarul dimensionarii prevederilor bugetare la acest capitol;
2.Intocmeste statele de plata;
3.Intocmeste acte privind plata drepturilor de personal;
4.Urmareste si raspunde de acordarea sporurilor de vechime, pentru munca în conditii nocive, pentru munca în timpul noptii precum si a altor sporuri prevazute de lege;
5.Intocmeste rapoartele statistice lunare, trimestriale, semestriale si anuale referitoare la numarul de personal, fondul de salarii, repartizarea salariatilor pe grupe de salarii;
6.Elibereaza la cerere adeverinte de salariat pentru personalul primariei;
7.Exercita si alte atributii stabilite de conducerea Primariei;
8.Intocmeste declaratiile lunare ale personalului aparatului propriu pentru somaj, C.A.S., Administratia Finantelor publice.

Art. 10. URMARIRE, ÎNCASARE, EXECUTARE SILITA

1.Organizeaza si exercita activitatea de urmarire si încasare a veniturilor bugetului local;
2.Intocmeste si prezinta periodic Consiliului Local, situatii statistice si rapoarte de analiza conform actelor normative, stabileste necesarul de formulare specifice domeniului de activitate;
3.Organizeaza si desfasoara activitatea de executare silita a persoanelor juridice si fizice si cea de stingere, prin alte modalitati, a creantelor bugetare;
4.Evidentiaza si urmareste debitele restante primite spre urmarire;
5.Verifica respectarea conditiilor de înfiintare a popririlor pe veniturile realizate de debitori, urmareste respectarea popririlor înfiintate asupra tertilor popriti, precum si societatilor bancare si stabileste, dupa caz, masurile legale pentru executarea acestora;
6.Asigura respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor;
7.Asigura confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe;
8.Asigura încasarea creantelor bugetare în termenul de prescriptie;
9.Pe baza datelor obtinute analizeaza si hotaraste masurile de executare silita în asa fel, încat realizarea creantei sa se faca cu rezultate cît mai avantajoase, tinând seama de interesul imediat al Consiliului Local, cât si de drepturile si obligatiile debitorului urmarit;
10.Intocmeste actele necesare aplicarii procedurii de executare silita;
11.Asigura si organizeaza atunci când este cazul, ridicarea si depozitarea bunurilor sechestrate;
12.Efectueaza sau solicita evaluarea bunurilor sechestrate;
13.Organizeaza si asigura, în conditiile legii, valorificarea bunurilor sechestrate;
14.Colaboreaza cu organele Ministerului Administratiei si Internelor, Oficiul registrului comertului, Organele Ministerului Justitiei si alte organe ale administratiei publice locale, precum si cu organele bancare în vederea realizarii creantelor bugetare prin executare silita sau prin alte modalitati;
15.Solicita instantelor judecatoresti competente începerea procedurii de reorganizare judiciara si faliment pentru creantele bugetare datorate de comerciantii persoane fizice si societati comerciale;
16.Solutioneaza cererile platitorilor prin care se solicita relatii referitoare la aplicarea executarii silite si a modalitatilor de stingere a creantelor bugetare;
17.Elaboreaza pe baza datelor detinute, informari si situatii privind realizarea creantelor bugetare, solicitate de organele ierarhic superioare;
18.Elaboreaza informari referitoare la modul de solutionare a unor probleme deosebite întâmpinate în realizarea creantelor bugetare;
19.Asigura stingerea creantelor fiscale prin alte modalitati stabilite de lege (insolvabilitate);
20.Asigura respectarea regulamentului operatiunilor de casa si a prevederilor Legii nr.22/1969, completata si modificata ulterior;
21.Asigurarea nemijlocita, prin referentul casier, a încasarii obligatiilor contribuabililor;

Art. 11. CONSTATARE, IMPUNERE PERSOANE FIZICE

1.Oganizeaza, coordoneaza, controleaza întreaga activitate de constatare si stabilire a impozitelor si taxelor datorate de persoanele fizice conform legislatiei fiscale în vigoare;
2.Verifica modul de completare a declaratiilor de catre contribuabili, urmarind respectarea datelor din actele de proprietate, existenta tuturor informatiilor necesare determinarii corecte a impozitelor si taxelor;
3.Urmareste respectarea termenelor legale de depunere a declaratiilor de impunere, luând masuri de sanctionare în cazul nedeclararii în termen a bunurilor supuse impozitarii;
4.Verifica periodic realitatea si sinceritatea datelor din evidentele fiscale, propunând modificarea cuantumului initial al impozitului în cazuri justificate, pe baza de proces – verbal;
5.Asigura aplicarea unitara a legislatiei cu privire la impozite si taxe locale;
6.Constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute în actele normative, în cazul încalcarii legislatiei fiscale de catre contribuabili si ia masuri pentru înlaturarea deficientelor aparute;
7.Centralizeaza date statistice privind activitatea serviciului pe baza carora întocmeste si transmite informari si raporturi periodice la termene stabilite de conducere si ori de câte ori sunt solicitate;
8.Efectueaza analize privind modul de constatare, stabilire, urmarire si încasare a debitelor, cât si modul de verificare si îndrumare a actiunii de impunere si propune masuri de îmbunatatire a activitatii si a legislatiei de competenta Consiliului Local;
9.Tine evidenta cererilor de înlesnire la plata impozitelor si taxelor locale;
10.Tine evidenta separata a dosarelor privind scutirile si reducerile acordate conform prevederilor legale speciale;
11.Analizeaza solicitarile privind acordarea de amânari, esalonari, restituiri, reduceri si scutiri la plata a impozitelor si taxelor si a majorarilor pentru neplata la termen; intocmeste si verifica documentatia necesara pentru a fi supusa aprobarii conform legislatiei in vigoare;
12.Efectueaza verificari în teren cu privire la realitatea datelor declarate, cât si asupra depunerii declaratiilor de impunere de catre toti contribuabilii;
13.Asigura deservirea terminalelor instalate de bancile comerciale pentru efectuarea de catre persoanele fizice a platilor de impozite si taxe;
14.Elaboreaza propuneri anuale de buget pentru veniturile din impozite si taxe locale de la persoane fizice;
15.Verifica, zilnic, extrasele de cont si înregistreaza în evidenta pe platitori sumele încasate prin virament;
16.Opereaza în evidenta pe platitori ordinele de plata decontate prin banca în baza proceselor verbale de compensare întocmite de inspectori;
17.Intocmeste înstiintari de plata pentru impozitele si taxele neachitate la termenele stabilite de lege si pentru dobânzile aferente ;
18.Raspunde în termen la sesizarile, cererile, plângerile referitoare la modul de impunere, acordarea de scutiri, reduceri la plata si alte probleme referitoare la impozite si taxe, adresate de contribuabili;
19.Analizeaza si solutioneaza contestatiile pe linia impozitelor si a altor venituri la bugetul local;
20.Efectueaza încasari pe baza chitantelor editate de calculator sau cu regim special si asigura depunerea numerarului pe baza de borderou si foaie de varsamânt;
21.Asigura securitatea valorilor banesti si a altor valori din gestiune;
22.Asigura pastrarea secretului informatiilor din documentele primite sau întocmite;
23.Indeplineste alte sarcini primite.
24.Analizeaza prin personalul de specialitate comportamentul echipamentelor de calcul, facând propuneri pentru modul de întretinere, pentru piesele de schimb si consumabile;
25.Colaboreaza cu specialistii din cadrul Primariei în vederea instalarii, punerii în functiune, exploatarii si întretinerii aplicatiilor în cele mai bune conditii;
26.Pregatirea profesionala de specialitate a personalului propriu si a întregului personal prin metode specifice: cursuri, instructaje, schimburi de experienta, etc., în scopul utilizarii corespunzatoare a instrumentelor informatice puse la dispozitie;

Art. 12. CONSTATARE, IMPUNERE PERSOANE JURIDICE

1.Stabilirea, constatarea, controlul, evidenta si urmarirea încasarii veniturilor de la persoanele juridice;
2.Verifica modul în care agentii economici persoane juridice au calculat si au determinat impozitele si taxele datorate bugetului local;
3.Stabilirea, constatarea, controlul, evidenta si urmarirea încasarii veniturilor din concesiuni si închirieri si întocmirea facturilor fiscal;
4.Analizeaza si prezinta organelor competente propuneri în legatura cu acordarea de esalonari la plata, amânari, reduceri sau scutiri de dobânzi aferente impozitelor si taxelor locale neachitate, precum si restituiri de impozite si taxe locale, agentilor economici conform legislatiei în vigoare;
5.Solutioneaza obiectiunile, contestatiile si plângerile formulate la actele de control si de impunere ;
6.Transmiterea în termen a înstiintarilor de plata privind debitul total pentru fiecare agent economic (inclusiv ramasita aferenta) ;
7.Elaboreaza propuneri anuale de buget pentru veniturile din impozite si taxe locale de la persoanele juridice ;
8.Verificarea zilnica a extrasului de cont privind încasarile pe categorii de impozite si taxe de la persoane juridice si propuneri de corectii în cazul virarii unei sume eronate dintr-un cont în altul ;
9.Operarea la calculator a ordinelor de plata pe platitori si categorii de impozite si taxe locale de la persoane juridice si a actelor de compensare dintre Primaria comunei Ungureni si agenti economici ;
10.Centralizeaza datele privind activitatile serviciului pe baza carora se întocmesc si transmit informatii si raportari, conducerii unitatii, la termenele stabilite ;
11.Cuprinderea în control, a tuturor agentilor economici, persoane juridice ;
12.Valorificarea constatarilor facute de inspectorul din cadrul serviciului, prin stabilirea sau modificarea impunerilor stabilite în sarcina agentilor economici ;
13.Intocmirea dispozitiilor de urmarire pentru diferentele de impozite si taxe locale, precum si penalitatile stabilite persoanelor juridice, operarea în evidentele locale si urmarire si încasare ;
14.Gestionarea documentelor referitoare la impunerea fiecarui contribuabil, grupate într-un dosar fiscal unic ;
15.Asigura exploatarea sistemului informatic, având sarcina de a implementa si exploata aplicatiile specifice fiecarei activitati ;
16.Asigura prelucrarea, în baza de date, a informatiilor din dosarele fiscale ;
17.Asigura administrarea retelei locale de calculatoare;
18.Asigura si raspunde de utilizarea corespunzatoare a echipamentelor de calcul din dotare, primeste sesizari, verifica problemele ivite si le remediaza acolo unde este de competenta sa, sau apeleza la serviciile de garantie sau post garantie, în raport cu contractele încheiate cu firmele furnizoare;
19.Prezentarea rapoartelor analitice sau sintetice legate de nivelul încasarilor si repartizarea acestora pe categorii de debite;
20.Asigura pastrarea confidentialitatii informatiilor puse la dispozitie de agentii economici ;
21.Respecta normele de disciplina si a normelor etice in indeplinirea atributiilor si realizarea obiectivelor in relatiile cu functionarii publici, cu cetatenii precum si cu ceilalti beneficiari ai serviciilor prestate.;
22.Efectueaza si alte atributii ce sunt stabilite de catre conducerea Primariei ;
23.Respectarea disciplinei de munca, a prevederilor Regulamentului de ordine interioara ;

Art. 13. SERVICIILE PUBLICE

Serviciile publice organizate la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei HANESTIi sunt: serviciul cultura, serviciul gospodarie comunala, serviciul paza si deservire, serviciul S.V.S.U si serviciul drumuri si poduri. Serviciile publice sunt în subordinea primarului si viceprimarului comunei si functioneaza conform legislatiei muncii în vigoare si a atributiilor stabilite prin fisa postului.

Capitolul V – DISPOZITII FINALE

Coordonarea, îndrumarea si controlul activitatii compartimentelor functionale ale Primariei se realizeaza de catre Primarul comunei Ungureni, potrivit prerogativelor legale, prin intermediul viceprimarului si secretarului comunei.
Secretarul comunei Ungureni asigura îndeplinirea atributiilor prevazute de art. 85 din Legea nr. 215/2001 si îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau încredintate de catre Consiliul Local sau de catre primar.
Toate compartimentele aparatului de specialite ale primarului vor respecta prevedrile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica.
Fiecare compartiment din structura aparatului de specialitate al primarului are obligatia de a pune la cererea consilierilor, la dispozitia acestora, informatiile solicitate confrm legislatiei in vigoare. Solicitarea si raspunsul se fac prin intermediul aparatului de specialitate al primarului sau în mod direct, prin participarea la sedintele comisiilor de specialitate.
Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare, precum si încalcarea cu intentie a atributiilor de serviciu atrage raspunderea administrativa, civila sau penala a functionarului sau salariatului vinovat.
Dispozitiile prezentului Regulament se completeaza cu celelalte dispozitii legale incidente în materie, precum si cu reglementarile ulterioare ce vor fi aduse la cunostinta compartimentelor de specialitate.
Primarul Comunei Hanesti,
COSTEL MATEI
Secretar,
CONSTANTIN PATRAUTANU

Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Ungureni este anexa la Fisa postului si se inregistreaza pe baza de semnatura a tuturor salariatilor. Prezentul regulament intern a fost intocmit in 3 exemplare : un exemplar pentru Primaria Comunei, un exemplar secretarului comunei (pentru dosarul personal al angajatilor), un exemplar fiecarui angajat.

Am luat la cunostinta
Semnatura