Statutul comune Hanesti

C A P I T O L U L I
Date privind comuna

Sectiunea I

Delimitarea teritoriala ,localitati componente ,populatia
I.Delimitarea teritoriala
Art.1.(1). Comuna HANESTI este situata în partea de N-E a judetului BOTOSANI ,pe valea BASEULUI , atestata documentar în anul 1457.
(2). La nord se învecineaza cu comunele :VLASINESTI SI AVRAMENI, la sud cu comuneleDOBIRCENI SI MIHALASENI , la est cu comuna MANOLEASA si la vest cu comuna DINGENI.
II.Localitati componente
Art.2. Comuna este de rangul IV, având sediul în satul HANESTI , are un numar de 5 sate dupa cum urmeaza:
HANESTI
SLOBOZIA
MOARA JORII
BOROLEA
SARATA BASARAB
III.Populatia comunei
Art.3. (1) Populatia comunei este urmatoarea:
total populatie : 2370 persoane din care barbati 1164 persoane si femei 1206 persoane.
(2)Pe nationalitati : româna 2370 persoane
(3) Dupa ocupatie :
– muncitori 25 persoane
– agricultori 887 persoane
– intelectuali 34 persoane
– functionari 9 persoane
– elevi 442 persoane
– pensionari 920 persoane
– beneficiari de ajutor social 53 persoane
(4) Dupa religie:
– cultul ortodox 2370 persoane
(5)Dupa vârsta:
– între 0-14 ani 463 persoane
– între 14-18 ani 89 persoane
– între 19 – 25 ani 167 persoane
– între 26 -30 ani 201 persoane
– între 31 – 45 ani 250 persoane
– peste 46 55 ani 120 persoane
– intre 56 60 ani 184 persoane
– intre 61 – 65 ani 167 persoane
– intre 66-70 ani 349 persoane
– intre 71-80 ani 380 persoane

SECTIUNEA a II a
Autoritatile Administratiei Publice Locale care
conduc comuna HANESTI

1.Consideratii Generale
Art.4. Consiliul local comunal si primarul comunei sunt conform art.120 din Constitutie autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala în comuna.
Art.5.(1) Consiliul local si primarul comunei se aleg în conformitate cu prevederile art.1 din Legea nr.. 67/2004 , cu modificarile ulterioare, privind alegerile locale prin vot universal, egal, direct,secret si liber exprimat. Viceprimarul se alege prin vot indirect de catre consiliul local.
(2) Consiliul local comunal se alege prin vot exprimat pe baza scrutinului de lista ,iar primarul pe baza scrutinului uninominal ,conform art1, (4) din Legea nr. 67/2004 cu modificarile ulterioare, având în componenta sa un numar de 11 consilieri Structura politica a Consiliului Local comunal ,constituit în 1 iunie 2008,este urmatoarea:
7 consilieri apartin Partidului Democrat – Liberal
3 consilieri apartin Partidului Social Democrat din România
1 consilier PRM
(3) În functia de consilier sau de primar al comunei pot fi alesi numai cetatenii care îndeplinesc conditiile prevazute la art.40,.alin (3) din Constitutie, republicata ,daca nu le este interzisa asocierea în partide politice si la art.4.alin.(1)si (2) din Legea nr. .67/2004,daca au îndeplinit vârsta de cel putin 23 de ani pâna în ziua alegerilor,inclusiv si daca au domiciliul în comuna.
II .CONSILIUL LOCAL
Art.6. În conformitate cu prevederile art.21(1)din Legea nr. .215/2001 republicata, unitatile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscala si ale conturilor deschise la unitatile teritoriale de trezorerie, precum si la unitatile bancare. Unitatile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat în care acestea sunt parte, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în conditiile legii. Consiliul local comunal este autoritate a administratiei publice ,prin care se realizeaza autonomia locala, asigurând conducerea comunei ca autoritate deliberativa.
Art.7.Consiliul local este format dintr-un numar de 11 consilieri ,corespunzator numarului de 2370 locuitori ai comunei ,conform art.29(1) din Legea 215/2001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare. prin OUG nr.20/2008
Art.8. Validarea mandatelor de consilieri , constituirea consiliului local comunal nou ales si functionarea acestuia se fac în conformitate cu prevederile Legii 215/2001, si al Regulamentului de functionare a consiliului local al carui mandat a expirat,pâna la elaborarea noului regulament.
Art.9.(1) În rezolvarea treburilor publice din comuna , în baza art.10 din Legea 215/2001 republicata , consiliul local si primarul actioneaza ca autoritati administrative autonome în conditiile prevazute de lege.
(2) Între consiliul local comunal si primarul comunei nu sunt relatii de subordonare ,existând doar raporturi de interdependenta si colaborare.
(3) Primarul participa obligatoriu la sedintele consiliului local
(4) Primarul asigura executarea hotarârilor consiliului local si prezinta trimestrial rapoarte privind executarea hotarârilor consiliului local.
Art.10. Primarul comunei este autoritatea executiva prin care se realizeaza conducerea comunei , pe baza principiului autonomiei locale si a celorlalte principii prevazute de Constitutie si de Legea 215/2001.cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.11. Conform art.64 din Legea 215/2001 republicata primarul este seful administratiei publice locale si al aparatului de specialitate a administratiei publice locale raspunde în fata consiliului local de buna functionare a acesteia, sediul administratiei publice locale fiind în satul HANESTI

SECTIUNEA a III –a

Activitatile economice ,comerciale si de prestari de servicii
I. Activitatile economice
Art.12. Activitatile economice din cadrul comunei sunt:
A. Agricultura care dispune de 6052 Ha. teren agricol ,revenind unui numar de 1525 proprietari din care:
a).:
3847 Ha sunt lucrate individual de catre proprietari
2205 Ha sunt în asociatii agricole
B. Silvicultura care dispune de 103.62 Ha paduri ,tufarisuri din care:
a). 21,14 Ha la „ROMSILVA”
b). 82,48 Ha la gospodarii particulare
II. Activitati comerciale
Art.13. Activitatea comerciala a comunei aste desfasurata de un numar de 24 agenti economici din care:
a).4 societati comerciale cu 4 unitati
b).20 asociatii familiale

III.Activitati de prestari servicii
Art.14. Prestarile de servicii sunt asigurate în comuna prin:
a).1 atelier de ferarie
b).4 mori pentru porumb si grâu
c) retea de cablu televiziune

SECTIUNEA a IV –a

Institutii social – culturale si de cult

Art.15. Unitatile social-culturale si de cult din comuna sunt urmatoarele:
A. Comuna are un numar 8 de unitati de învatamânt cu 19 sali de clasa din care:
a).3 gradinite de copii cu 5 sali de clasa
b). 3 scoli cu clasele I-IV cu 12 sali de clasa
c). 2 scoli cu clasele I VIII ,din care 1 cu personalitate juridica, cu 8 sali de clasa
d) ,CDI, laborator informatica.
B. Institutii de asistenta medicala si farmacii
a). un dispensar medical în local cu chirie
b) 1 farmacie umana
c) 1 dispensar veterinar
d) 1 farmacie veterinara
C. Institutii culturale :
a). 1 camine culturale
b). 1 biblioteca comunala cu peste 150000volume
D. Institutii de cult:
Comuna are un numar de 2 parohii:
a). 5 biserici cultul ortodox

SECTIUNEA aV a

Art.16. Comuna are în total 151 km drumuri din care :
b).25 km drumuri judetene
c). 34 km drumuri comunale
d). 1300 m l sunt prevazute cu cai de acces pietonal( trotuare).

SECTIUNEA a VI –a

Art.17. Servicii publice si aparatul propriu al Consiliului Local
(1) Serviciile publice ale comunei sunt destinate sa serveasca cetatenii ,agentii economici ,institutiile si orice alti factori interesati.
(2) Serviciile publice ale comunei sunt organizate de consiliul local în baza art.77 din Legea nr. 215/2001, în principalele domenii de activitate ,în limita mijloacelor financiare de care dispune .
Art.18.(1). Prin aparatul de specialitate al primarului se asigura servicii în domeniile:
a). contabilitate- administrativ
b). registrul agricol
c). urbanism, disciplina în constructii , gospodarie comunala
d) stare civila ,autoritate tutelara si asistenta sociala
e). prevenirea si stingerea incendiilor
f). prevenirea si combaterea fenomenelor meteorologice periculoase
g) eliberari de acte
h). dactilografie si copiere de acte
(2). Activitati prestate în comuna de serviciile descentralizate ale ministerelor la nivelul judetului:
a). asistenta tehnica în domeniul agriculturii prin centrul agricol comunal .
b) asistenta medicala
c) asistenta sanitar-veterinara
C A P I T O L U L I I
Cetatenii comunei ,drepturi si obligatii ,acordarea de distinctii
Art.19. Sunt cetateni ai comunei toate persoanele cu cetatenie româna care au domiciliul sau resedinta în raza administrativ – teritoriala a acesteia ,precum si minorii în vârsta de pâna la 14 ani împliniti care nu au buletin de identitate.
Art.20. Toti cetatenii comunei beneficiaza de drepturile si obligatiile consacrate de constitutie si prin alte legi , asa cum prevede art.15 din Legea fundamentala a României.
Art.21. În afara de drepturile si îndatoririle prevazute pentru cetateni la art.22-54 inclusiv din Constitutie ,cetatenii comunei au si urmatoarele drepturi si obligatii:
a) dreptul de adresa autoritatilor publice locale propuneri si sugestii ,de natura a contribui la solutionarea unor probleme de larg interes pentru comuna ,în limitele legii
b) dreptul de a fi primit la autoritatile administratiei publice locale pentru a-si exprima direct opiniile asupra rezolvarii treburilor publice din comuna de catre autoritati, asa cum prevede art.42 (1) din Legea 215/2001republicata..
Art.22. (1) În afara de titlul de cetatean de onoare al comunei ce poate fi acordat persoanelor fizice române sau straine ,consiliul local comunal poate acorda cetatenilor comunei si urmatoarele distinctii:
a). titlu si diploma de cea mai frumoasa gospodarie a populatiei
b). titlu si diploma de sat bine gospodarit
c). diploma de gospodarie fruntasa în productia agricola
d). diploma de cel mai bun crescator de animale
(2) Pentru acordarea distinctiilor de la alin.(1), literele a)-d), se va institui un regulament de aplicare.
C A P I T O L U L I I I
Consultarea cetatenilor ,adunarile populare

Sectiunea I
CONSULTAREA CETATENILOR

Art.23. Consultarea cetatenilor comunei se face în probleme de importanta deosebita, prin organizarea de referendum local, conform art 83 (1) din Legea nr.215/2001 republicata.
Problemele de interes deosebit pentru comuna sunt:
a). participarea persoanelor fizice si juridice cu mijloace banesti si materiale la realizarea unor obiective de interes public
b). schimbarea denumirii comunei ori a unor sate si probleme privind reorganizarea administrativ-teritoriala
c). trecerea unui sat al comunei la alta unitate administrativ-teritoriala.
Art.24. Consiliul local al comunei poate analiza si hotarî cu privire la alte probleme de interes local în care este necesar sa fie consultati cetatenii prin referendum.
Art.25. Organizarea si desfasurarea referendumului pentru consultarea cetatenilor se fac de catre primar ,pe baza programului si procedurii stabilite de consiliul local.
SECTIUNEA a II a
ADUNARILE POPULARE
Art.26. Adunarile populare se organizeaza în vederea aplicarii unor dispozitii ce decurg din acte normative, cum sunt alegerea delegatiilor satesti în satele care nu au nici un consilier ,organizarea pazei localitatilor precum si în alte chestiuni de interes local conform legii.
Art.27. Pe baza programului elaborat de consiliul local ,primarul va organiza adunarile populare , respectând procedura si cerintele legii.
C A P I T O L U L IV
DESPRE BUNURI SI ADMINISTRAREA LOR
Art.28. Patrimoniul comunei ,ca unitate administrativ-teritoriala ,a fost stabilit prin Hotarâre a consiliului local nr.45/05.11.2001 fiind constituite un numar de 591 pozitii si publicat în M.O. nr. 692 bis / 20.09.2002 avându-se în vedere ca în conformitate cu art.119 din Legea 215/2001, republicata, din acest patrimoniu fac parte:
a). bunurile mobile si imobile care apartin domeniului de interes local ,astfel cum sunt ele enumerate la art.120 din Legea 215/2001.
b). din domeniul privat fac parte bunurile mobile ale comunei care conform art.121 din aceeasi lege ,sunt toate celelalte bunuri care nu fac parte din domeniul public.
c).drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.
Art.29. Inventarierea anuala a bunurilor apartinând comunei se va face de o comisie stabilita prin dispozitie de catre primar. Primarul va prezenta consiliului local un raport asupra situatiei bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei ,în primul trimestru al anului urmator celui pentru care se raporteaza.
Art.30. Bunurile ce apartin domeniului public sau privat al comunei vor putea fi date în administrarea regiilor autonome si institutiilor publice vor putea fi concesionate ori închiriate ,pe baza Hotarârii consiliului local ,asa cum prevede art.123(1) din Legea 215/2001. Normele prevazute la art.123,alin.2 si art.124 se aplica corespunzator situatiilor prevazute tot pe baza de hotarâre a consiliului local.
Art.31. Evidenta bunurilor din domeniul public sau privat al comunei va fi modificata daca se va impune acest lucru ,pe baza legii patrimoniului.
C A P I T O L U L V
ÎNFRATIREA CU ALTE LOCALITATI SI ASOCIEREA

Art.32. În conformitate cu prevederile art.36(2),lit.e din Legea 215/2001, se pot stabili legaturi de cooperare ,colaborare si înfratire cu alte localitati din strainatate ,pe baza Hotarârii consiliului local.
Art.33. Consiliul local poate hotarî în conditiile legii ,asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale sau judetene pentru realizarea unor lucrari si servicii de interes public precum si colaborarea cu agenti economici din tara ,sau din strainatate în scopul realizarii unor lucrari sau actiuni de interes comun.
Art.34. În toate cazurile prevazute la art.36 (2) hotarârea consiliului local comunal va fi luata numai dupa consultarea cetatenilor , pe baza de referendum sau în adunari publice.
C A P I T O L U L VI
ATRIBUIREA SAU SCHIMBAREA DE DENUMIRI
Art.35. Atribuirea sau schimbarea de denumiri se poate face numai în conditiile legii.
Art.36. Propunerile de denumiri pentru artere de circulatie, institutii social-culturale, obiective sportive si alte asemenea de larg interes public însotite de un referat justificativ , vor fi înaintate comisiei de denumiri din cadrul Consiliului Judetean ,spre a fi analizate si prezentate acestuia pentru aprobare. Aceeasi procedura se va aplica si în cazul unor schimbari de denumiri , la obiective din categoria celor mentionate la aliniatul precedent.
Art.37. Atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru obiective de însemnatate mai redusa se face pe baza de hotarâre a consiliului local , numai în cazuri temeinic motivate , fara a se folosi nume ale personalitatilor române sau straine , sau denumiri de evenimente istorice.
C A P I T O L U L VII
ÎNSEMNE
Art.38. În afara de însemnele nationale si judetene , stabilite conform legii , comuna va avea însemne proprii.
Art.39. Însemnele comunei vor fi:
a). drapelul comunei
b). stema comunei
Art.40. Drapelul comunei este sub forma unui dreptunghi cu lungimea de 1.500 mm si latimea de 800 mm, confectionat din pânza de culoare alba , prinsa pe o lance din lemn în lungime de 2.000 mm diametrul de 40 mm. Pe una din partile drapelului se va înscrie denumirea comunei ,respectiv „Comuna”HANESTI”.
Art.41. Drapelul comunei va fi arborat la sediul primariei , în biroul primarului si va putea fi folosit de grupurile de delegati care reprezinta comuna în diverse împrejurari , precum si la manifestari organizate în comune sau orase.
Art.42. Stema comunei se va elabora si folosi conform H.G. nr.64/15.02.93
DISPOZITII FINALE
Art.43. Prevederile statutului comunei vor fi modificate si completate ori de câte ori se impune acest lucru.
Art.44. Prezentul statut intra în vigoare la data publicarii, prin afisare la sediul Primariei si în alte locuri din comuna frecventate de cetateni.